2022.10.22 Taggyűlés

MEGHÍVÓ

A Duna Menti Katonai Hagyományőrző Egyesület

2022. október 22.-i

 évi rendes taggyűlésére

 

Alulírott Szabadkai László, mint a Duna Menti Katonai Hagyományőrző Egyesület vezető tisztségviselője /elnöke/ ezúton értesítem, hogy a társaság taggyűlését az alábbi helyre és időpontra összehívom és a taggyűlésre ezennel tisztelettel meghívom.

A taggyűlés helye: Lajosmizse 6050, Bene tanya 177 (Buckó Paintball helyszíne)

A taggyűlés időpontja: 2022.10.22 szombat 10:00-14:00

A taggyűlés napirendje[1]:

  1. 2022 év lezárása, beszámolók
  2. Létszám (tagfelvétel-tagkilépés-kizárás)
  3. 2023 évi várható rendezvények és feladatok, tevékenységek előkészítése, javaslatok előterjesztése, szavazás

 A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz.[2]

A taggyűlésen a tagok helyett csak közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján járhat el a meghatalmazott. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezető, a cégvezető, a felügyelőbizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló.

 A taggyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt taggyűlést Lajosmizse 6050, Bene tanya 177 (Buckó Paintball helyszíne) 2022.10.22 szombat 10:10-14:10 hívom össze.

Tájékoztatom, hogy a megismételt taggyűlés az eredeti, jelen meghívóban közölt napirenden szereplő ügyekben, a jelenlevők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Tájékoztatom, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:190. § (2) bekezdése szerint – amennyiben a napirend kiegészítésére, a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő javaslatot tesz – a megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni, ha javaslatát a taggyűlés előtt legalább három nappal közli a társaság tagjaival és a társaság ügyvezetőjével (ügyvezetőivel).

Kelt: Veresegyház 2022. 09. 26.

 

[1] A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

[2] Ptk. 3:18. § (2) Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

Ptk. 3:19. § (3) A tagok vagy az alapítók határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg. Ha e törvény egyszerű vagy azt meghaladó szótöbbséget ír elő a határozat meghozatalához, a létesítő okirat egyszerű szótöbbségnél alacsonyabb határozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis. Ha e törvény egyhangúságot ír elő a határozat meghozatalához, a létesítő okirat ettől eltérő rendelkezése semmis.