Megosztás:
       

A gépjármű, „páncélgépjármű” és repülő eszközök felségjelzései az 1942-1990 időszakban

Az alábbi összegyűjtés is (mint a hadilobogók) egy beszélgetés hatására jött létre, mert ezeket az anyagokat nagyon sok helyről lehetne összeszedni.

Ezzel segítjük a hagyományőrzőket, a modellezőket, grafikusokat és mindenki mást akit érdekel a felségjelzések változatainak sokasága.

Jó böngészést és kellemes olvasást mindenkinek!

Felhasznált források:

  • Országgyűlési könyvtár Honvédségi közlönyei
  • www.tortenelem.blogstar.hu
  • https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarlégierő
  • https://kepesrepules.files.wordpress.com/2014/10/felsegjel_1949
  • https://nemzetiarchivum.hu/photobank/item/MTI-FOTO
  •  

40.számú Honvédségi Közlöny 1942. szeptember 15.

41.210/eln. 3. b. — 1942. számú körrendelet.

Gépkocsikon magasabb pk-i jelzések.

A hds. és hdt. pk-ok szgk-inak könnyebb felismerésére, a hátországban, ezen szgk-k mindkét sárhányójára, egy-egy 15X25 cm nagyságú, fémlemezből készült és az illető pk-ot megillető jelzésű (E. alap 2. füzet) zászló szerelendő fel. A zászlókat az első keréktengely felett, könnyen levehető módon, kell a sárhányókra felszerelni és csak szolgálatban szabad használni. A zászlókat a gk. szertár pság készítse el, és felillesztési utasítással együtt küldje meg az 1., 3. hds., Légi erők, és I—IX., valamint pc. és lgv. hdt. (ker.) pság-oknak. A felmerült költségeket a 41.000/eln. 3. b.—1942. sz. alatt rendelkezésére bocsátott hitele terhére számolja el. Fentieken kívül más alárendelt pk-ok a hátországban szgk-jukon megkülönböztető jelzést nem alkalmazhatnak.

Budapest, 1942. évi szeptember hó 3-án.

 53.számú Honvédségi közlöny 1942 december 1.

 18.535/eln. 3. b. — 1942. számú körrendelet.

Páncéljárművek új felség- és ismertetőjelei.

1.A páncéljármüveken eddig alkalmazott és érvényben volt felségjel elhagyandó és helyette a repülőgépeken alkalmazott felségjel használandó (fekete négyzetben fehér kereszt) a páncéljármű mindkét oldalán és a tetőn a torony mögött.

2.A páncéljárműveken alkalmazott forgalmi rendszámok fehér alapja elhagyandó, tehát a pajzs és a fekete számok a tarkázott alapra festendők.

3.Harc viszonyok között a saját páncéljárművek felismerhetése végett minden páncéljármű felszereléséhez 1 darab keretre erősíthető 500X500 mm-es nemzetiszínű zászlót rendszeresítek.

4.A felségjel, valamint a zászlónak a H. T. I. által elkészített műhelyrajzait a gépkocsi szertárnak egyidejűleg kiadtam.

5.Ezen rendeletem a megjelenés napjával életbe lép.

Budapest. 1942. évi november hó 16-án

Ez a felségjelzés 1942-1945 között volt használatos.

39M Csaba páncéljármű

31.számú Honvédségi Közlöny 1943. július 14

26.619/eln. 3. b. — 1943. számú körrendelet.

Honvédségi gépjárművek festésének szabályozása.

Az 1939. évben megjelent G—55 „Hadianyagok festése ” című utasítástól eltérően a jövőben a gépjárműveket a — 489.542/3.b.—1942. sz. rendeletben felsorolt személygépkocsik kivételével — „gépjármű zöld” színre kell festeni. Színmintákat az érdekelt parancsnokságoknak, intézeteknek, gyáraknak és műhelyeknek egyidejűleg közvetlenül kiadtam.

A festésnek végrehajtását az alábbiak szerint szabályozom:

1.az új — Magyarországon gyártott — teljes, vagy csak felépítménnyel ellátott gjm-veket a gyárak és műhelyek a jövőben már gépjármű zöldre festve készítik. A már használatban lévő gjm-vek átfestését a gjm-vek közép, vagy nagyjavítás alkalmával kell végrehajtani.

2.Sötétben és csökkentett világítás mellett (lgv. sötétítés) a gjm-vek könnyebb felismerése és balesetek elkerülése végett elrendelem, hogy a gépjárműzöldre festett gépjárművek első és hátsó sárhányóinak lehajló alsó részét 20 cm magasságban a sárhányó teljes szélességében, a csatolt ábra szerint, fehér színre kell befesteni. Hátsó sárhányóval el nem látott tehergépkocsiknál a hátfalnak két alsó sarkára vízszintes és függőleges irányban 10 cm széles és 60 cm hosszú sávot kell fehérre festeni. (1. sz. melléklet.) A fehér festék anyaga: litophon és cinkfehér. Ezen pontban foglaltak a 489.542/3.b.—1942. sz. rendeletben felsorolt személygépkocsikra nem vonatkoznak.

  1. A gjm-vek hová tartozandóságának felismerése végett alkalmazott seregtest, illetve csapat jelzéseket az alábbiak szerint kell fehér színben a gjm-vekre festeni: Nagyság: 20X20 cm-es négyzet. Ennél kisebb csak akkor lehet, ha a sárhányók szélessége kisebb (pl. kp., mkp.).

Helye:

Elől: mindenfajta gépjárműnél és kerékpárnál a menetirány szerinti bal első, Kerékpárnál az elülső sárhányón közvetlenül a fehér szegélyezés fölött.

Hátul:a menetirány szerinti bal hátsó, illetőleg a hátulsó sárhányón közvetlenül a fehér szegélyezés fölött. Azon tehergépkocsiknál, melyeknél nincs hátsó sárhányó a sereg-, illetve csapatjelzést a 2. pont szerinti fehér sávok közül a menetirány szerint baloldali szegélyezés sarokpontjánál kell a járműre ráfesteni.

Az alkalmazandó festékanyag, mint a 2. pontban.

  1. A páncéljárművek felségjele és az eü. gépkocsik megkülönböztető jele az eddigi kivitelben változatlan.

A 2.—4. pontokban elrendelt jelzéseken kívül minden más gk-ra festett jelzés alkalmazása a honvédségi gjm-veken tilos. A fentiekben elrendelteket 1944. évi június hó l-ig kell végrehajtani.

1 drb. melléklet.

Budapest, 1943. évi július hó 3-án

1948/12 Honvédségi közlöny 1948 május 1.  159-160 oldal

15.265/eln. kat.—1948. számú körrendelet.

REP. FELSÉGJELVÉNYEK ÉS MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELZÉSEK RENDSZERESÍTÉSE.

A honvédség repülőgépei részére az alábbi felség jeleket és jelzéseket rendeszeresítem:

I.Szárnyak.

a) Egyfedelű repülőgépeknél mindkét szárnyon alul és felül;

b) kétfedelű repülőgépeknél mindkét alsó szárnyon alul és mindkét szárnyon felül a szárnyvégtől számítva a szárny fesztávolság (b) egyhatodába (b/6) eső szárny mélység (t/x) felezési pontján (t/x/2), mint középpont körül a nemzeti színeket tartalmazó körháromszög (két központi kör közé helyezett egyenlőoldalú háromszög, melynek minden csúcsa a külső kör ívén fekszik) festendő úgy, hogy egyik csúcsa a rep. gép haladási irányába essék.

A körháromszög leírása:

Méretei: a külső kör átmérője D = t x /2  a belső kör átmérője d = D/ 3

Az egyenlő oldalú háromszög úgy festendő a két kör közé, hogy minden csúcsa a külső kör ívén feküdjön.

Színezése: A külső kör íve és a háromszög oldalai által képezett körszeletek területe piros, a háromszög oldalai és a belső kör által bezárt mező fehér, míg a belső kör területe zöld.

II.Törzs.

A repülőgépek megkülönböztetésére a törzs mindkét oldalán, a rep. gép lajstromjele festendő fel. A rep. gép lajstromjele áll: a rep. gép fajtát meg jelölő nyomtatott nagybetűből, egy kötőjelből és a rep gép sorszámát megjelölő három számjegyből.

A rep. gép fajtát megkülönböztető betűjelzések az alábbiak:

Iskolagép: I  Gyakorlógép: Gy.  Felderítőgép: F

Vadászgép: V  Bombázógép: B  Csatarepülőgép: Z  Szállítógép: S

Méretei :

a) Kis rep. gépeken az egyes betű, ill. számjelek egy 200 mm alapú és 300 mm magas ságú téglalap területére festendők úgy, hogy azok legnagyobb szélessége, ill. magassága a téglalap méreteivel megegyezőek legyenek. Betűvastagság: 50 mm.

b) Nagy rep. gépeknél, mint kis rep. gépeknél, azzal a különbséggel, hogy a téglalap méretei: alap: 330 mm, magassága: 500 mm. Betűvastagság: 80 mm.

Mindkét esetben az egyes betű, ill. számjelek közötti hézag a lajstromjelnél alkalmazott betű vastagságnak felel meg.

Színe: fekete.

Elhelyezése: A rep. gép. kereszt tengelyével párhuzamosan a törzs oldalán középen, a szárny kilépő élével egy magasságban kezdődően (ha ülés, vagy ajtó esne a lajstromjel mezejébe, akkor közvetlen azt követően) úgy, hogy a rep. gép vízszintes repülési helyzetében a lajstromjel is vízszintes legyen. A betűméretek szempontjából kis rep. gépnek számít az a gép, amelynél a törzs magassága a lajstromjel helyén 1500 mm-nél nem nagyobb.

III.Farokrész. A vízszintes vezérsík a magassági kormánnyal együtt teljes egészében alul és felül a végektől számítva fesztávolságának (1) egyhatod (1/6) szélességű piros, fehér, zöld színű sávokra festendő be úgy, hogy a sávok fekvése a rep. gép menetirányával megegyező legyen. A függőleges vezérsík és az oldalkormány együttesen egy vezérsík esetén mindkét oldalán, két vezér sík esetén csak a külső oldalakon a felső végétől számítva a teljes magasság (m) egyharmadának (m/s) megfelelő szélességű piros, fehér, zöld sávokra festendő.

1 drb. melléklet. Budapest, 1948. évi április hó 14-én.

15.265/eln. kat.—1948. számú körrendelet melléklete

Ez a felségjelzés 1948-1949 között volt használatos.

 

1948/12 Honvédségi közlöny 1948 május 1. 163 oldal

432.256/kat.—1948. számú körrendelet.

A GÉPJÁRÓMÜVEKEN ALKALMAZOTT JELZÉSEK.

Gépjáróművek jelzésére az alábbiakat rendelem el:

a) Parancsnoki gépkocsi-jelek: A magasabb pk-ok személygépkocsijait, továbbá csapatparancsnoki gk-kat századpk-ig bezárólag zászlójelzéssel kell ellátni. A zászlók jeleit és méreteit, valamint a felszerelés módját a mellékelt vázlatok tüntetik fel. E zászlójelzések csak akkor viselhetők, ha az a parancsnok, vagy annak képviseletében megjelenő helyettes ül a gépkocsiban, akinek szolgálati használatára a gk. rendszeresítve van. Egyébként a zászlót le kell szerelni. A gépkocsiknak magáncélokra való használata alkalmával a zászlójelzések nem viselhetők. A zászlók anyaga a magasabb parancsnokok gép kocsijain celluloiddal bevont selyem, míg a csapatparancsnoki gépkocsiknál kemény fémlemez. Minden gk hoz két zászló tartozik, melyeket a jobb és bal első sármentő közepére szerelt tartórúdra könnyen fel- és levehető módon kell felerősíteni. A gépkocsikat e fel szereléssel a Honvéd Gépkocsi Szertár központiasan lássa el. A mellékelt vázlaton feltüntetett és fentebb fel említett parancsnokokon kívül a honvédség tagjai, gépjáróműveiken semmiféle zászlójelzést nem viselhetnek.

b) Gépjáróművek felségjelei: A gépjáróművek felségjelei a katonai repülőgépek jeleivel egyezőek. Felségjelekkel a csapatok típusgép járóműveit kell ellátni. E jelzést a gépjáróművek motorház tetejére, ahol ez nem lehetséges, a vezetőfülke tetejére kell felfesteni. A felfestés a rendelkezésre álló terület teljes kihasználásával, történjék, hogy az repülőgépről jól látható legyen.

E rendeletemmel az E—alap 2. f. III. fejezetében foglalt határozványok hatályukat vesztik.

4 drb. melléklet.

Budapest, 1948. évi, április hó 20-án.

1948/27 Honvédségi közlöny 1948 szeptember 15. 383 oldal

487.791/Kfcs. III.—1948. számú körrendelet.

GÉPKOCSIN RENDSZERESÍTETT ZASZLOJELEK MEGVALTOZTATASA.

Az 1948. évi 12. sz. Honvédségi Közlönyben megjelent 432.256/Kat—1946. számú körrendelet 2. számú mellékletében feltüntetett magasabb parancsnoki gépkocsi zászló-jelzését megváltoztatom. A csillag sárga színe pirossal cserélendő fel, a zászlót szegélyező nemzetiszínű szalag szélessége 15 mm helyett, 30 mm-re veendő.

A zászló többi része egyebekben változatlan marad.

A gk. szertár a magasabb pk-i gk. zászlók jelzését ennek megfelelően cserélje ki.

Budapest. 1948. évi augusztus hó 27-én.

1949/34 Honvédségi közlöny 1949 december 21. 568 oldal

41.447/eln. rep. csap főm.—1949. számú körrendelet.

REP. FELSÉGJELVÉNY ÉS MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELZÉSEK MEGVÁLTOZTATÁSA.

A 15.265/eln. kat.—1948. sz. körrendelettel közzétett rep. felségjelek és megkülönböztető jelzésekre vonatkozó rendeletemet hatályon kívül helyezése mellett a honvédség repgépein az alábbi felségjelet és jelzést rendszeresítem:

I.Szárnyak:

a) Egyfedelű repgépeknél mindkét szárnyon alul és felül,

b) kétfedelű repgépeknél mindkét alsó szárnyon alul és mindkét szárnyon felül, a szárnyvégektől számítva a szárny fél-fesztávolságának egyharmadába (t/3) eső szárnymélység (bx) felezési pontján (Jbx/2) mint középpont -körül nemzeti színű gyűrű, a gyűrű belső kerületét csúcsával érintő vörös-színű ötágú csillag festendő fel úgy, hogy a csillag egyik ága a repgép haladási irányba mutasson.

A vöröscsillagos nemzetiszínű gyűrű leírása:

A gyűrű külső kerülete (D) kisgépeknél 60 cm, közepes gépeknél 80 cm, nagy gépeknél 100cm.

Belső kerülete (d) kisgépeknél 40 cm, közepesnél 60 cm, nagygépeknél 80 cm.

II.Színezése:

A 20 cm széles gyűrű három egyenlő sávra osztandó.

A külső sáv piros, középső fehér, belső zöld.

A csillag vörösre festendő. A csillag körüli üres tér fehérre festendő.

A törzs mindkét oldalára felfestendő az előbb vázolt felségjel, oly módon, hogy a csillag egyik vége vízszintes repülésben a függőleges tengely irányába mutasson.

A jel középpontja a törzs (középvonalán a szárny kilépő és vízszintes vezérsík belépő éle közötti távolság szárny felé eső harmadában legyen.

A felségjel nagysága minden gépnél a törzsön fenti méreteknek megfelelően festendő.

A repgépek megkülönböztetésére 10 cm-rel a vízszintes vezérsík alatt a vízszintes vezérsík belépő élével egymagasságban végződő, mindkét oldalon 10 cm magas, 1.5 cm vastag,

5 cm széles fekete betűvel a ‘lajstromjel festendő fel.

A lajstromjel a repgép faját megjelölő nyomtatott nagybetűből, egy kötőjelből és a sorszámot jelölő háromjegyű számból áll.

A repgépfajtát megkülönböztető betűjelzéseik a következők:

Iskolagép: I  Gyakorlógép: G  Felderítő: F  Vadászgép:V  Bombázógép: B  Csatarepülő: Z  Szállítógép: S

III. Farokrész.

A függőleges vezérsík mindkét oldalára, illetve kettős függőleges vezérsíkkal épített repgépen mindkét vezérsík külső oldalára a szárnyra előírt felségjel festendő, középponttal az oldalkormány magasságának (h) felső egyharmadába (h/3). A csillag az egyik csúcsával vízszintes repülésben a függőleges irányba mutasson.

Budapest, 1949 november 15.

Ez a felségjelzés 1949-1951 között volt használatos.

 

 

1950 január 15. 2. számú Honvédségi Közlöny 31 oldal

 113.773/eIn. Htpszf. 3/b.—1949. számú körrendelet.

GÉPJÁRMÜVEK HADIJELLEL VALÓ ELLÁTÁSA.

Elrendelem, hogy az összes gépjárműve l (kerekes és lánctalpas) ellátott alakulatok a csatolt minta szerinti felségjellel gépjárműveiket 1950 március 31-ig fessék át.

A hadijel leírása: Khaki alapon, az eddigi elhelyezésben, piros, fehér, zöld szegéllyel ellátott kör, melynek a közepén egy ötágú vörös csillag van elhelyezve.

A kör belső fele a csillag mellett fehérre festendő.

A kör külső átmérője: tgk-nál 900 mm, szgk-nál 700 mm. A kör belső átmérője: tgk-nál 590 mm, szgk-nál 460 mm.

A két átmérő közötti, távolság (külső, belső) három egyenlő részre osztandó fel, melyből a külső pirosra, a középső fehérre és a belső pedig zöld színre festendő. Az átfestést az alakulatok saját hatáskörben, karbantartási hitelük terhére hajtsák végre.

1 db. melléklet.

Budapest, 1949. december 10

1950 január 15. 2. számú Honvédségi Közlöny 37 oldal

 88/Le. PK. HL csf.—1950. számú körrendelet.

 ÚJ HADIJEL KIADÁSÁN VÁLTOZÁS.

41.447/eln. rep. csap. föm.—1949. sz körrendeleten az alábbi módosításokat rendelem el (1949. 34. H. K. 568. lapoldal):

Az „I. Szárnyak” részben az „a” pontban: „egyfedelű repgépeknél mindkét szárnyon alul és felül ” mondatból az „és felül ” szavakat törölje.

A b) pontból „kétfedelű repgépeknél mindkét alsó szárnyon alul és mindkét szárnyon felül ” mondatrészből az „és mindkét szárnyon felül ” szavakat törölje.

A vöröscsillagos nemzetiszínű gyűrű leírása: részből „A gyűrű külső kerülete” , majd tovább „Belső kerülete ” szövegeket törölje és helyettük „A gyűrű külső átmérője” , ill . „Belső átmérője ” szövege t ír ja be Budapest, 1950. január 5.

1951/16 Honvédségi közlöny 1951 augusztus 01. 172 oldal

13.145/Le. pk. II. csf.—1951. számú körrendelet.

REPÜLŐ FELSÉG JELVÉNY ÉS MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELZÉSEK MEGVÁLTOZTATÁSA.

A 41.446/Eln. rep. csap. főm.—1950. sz. körrendelettel közzétett repülő felségjelek és megkülönböztető jelzésekre vonatkozó rendeletem hatályon kívül helyezése mellett a Honvédség repülőgépein az alábbi felségjelet és jelzést rendszeresítem:

I.Szárnyak.

a) egyfedelű repülőgépeknél mindkét szárnyon alul,

b) kétfedelű repülőgépeknél mindkét szárnyon alul a szárnyvégektől számítva a szárny fél-fesztávolságának egyharmadába (t/3) eső szármélységre (bx) felezési pontján (bx/2) mint középpont körül ötágú vörös csillag, belsejében fehér és zöld körrel festendő úgy, hogy a csillag egyik ága a repülőgép haladási irányába mutasson.

A felségjel leírása:

Az ötágú vörös csillag köré írható kör átmérője (D) kis gépeknél 60 cm, közepes gépeknél 80 cm, nagy gépeknél 100 cm. A beírt fehér kör átmérője (dl) kis gépeknél 20 cm, közepes gépeknél 27 cm, nagy gépeknél 33 cm. A beírt zöld kör átmérője (do) kis gépeknél 10 cm, közepes gépeknél 14 cm, nagy gépeknél 18 cm.

Az ötágú vörös csillag körül 1 cm széles fehér csík festendő.

Színezése:

Az ötágú csillag vörös színű, a köré húzott 1 cm széles csík fehér, a vörös csillagba berajzolt nagyobbik kör (dl) fehér, a kisebbik kör (d2) zöld színű.

II.Törzs.

A törzs mindkét oldalára felfestendő az előbb vázolt felségjel oly módon, hogy a csillag egyik ága vízszintes repülésben a függőleges tengely irányába mutasson. A jel középpontja a törzs középvonalán a szárny kilépő és a vízszintes vezérsík belépő éle közötti távolság szárny felé eső harmadában legyen.

A felségjel nagysága minden gépnél a törzsön a fenti méreteknek megfelelően festendő.

A repülőgépek számozását az érvényben lévő utasítások szerint kell végezni.

III.Farokrész.

A függőleges vezérsík mindkét oldalára, illetve kettős függőleges vezérsíkkal épített repülőgépen mindkét vezérsík külső oldailára, a szárnyra előírt felségjel festendő, középponttal az oldalkormány magasságának (h) felső egyharmadába (h/3). A csillag az egyik csúcsával vízszintes repülésben, függőleges irányba mutasson.

Ezek a felségjelek és megkülönböztető jelzések kizárólag csak a repülőgépekre vonatkoznak s a többi honvédségi járműveken a jelenleg használatban lévő jelzések maradnak érvényben.

Budapest, 1951. június 16.

Köszönöm a figyelmet!