Megosztás:

 Műszaki zárási alapismeretek

Az alegységek támadó harcának sikerét jelentősen gátolják, a védőharcukat pedig nagymértékben elősegítik a harcterületen meglevő természetes akadályok és ezekkel összhangban létesített műszaki zárak.

Természetes akadályok az olyan tereptárgyak, a terep domborzati elemei és képződményei, amelyek természetes állapotukban is gátolják a harcoló alegységek mozgását és megnehezítik a harcfeladatok végrehajtását. A természetes akadályok között legjelentősebbek a folyók, csatornák, nagy kiterjedésű tavak, mocsarak, valamint az erdők és hegyek.

Műszaki zárak a természetes akadályok kiegészítésére létesített mesterséges akadályok, melyek rendeltetésük szerint lehetnek harckocsi vagy gyalogság elleni zárak. Működésük és hatásuk tekintetében a mesterséges akadályok feloszthatók nem robbanó és robbanó műszaki zárakra. A nem robbanó műszaki zárakhoz tartoznak az erődítést akadályok mint például a harckocsiárok és drótakadály. A robbanó műszaki zárak leghatásosabb fajtái az aknamezők.

A robbanó műszaki zárak legfontosabb elemei a műszaki harcanyagokként rendszeresített robbanóaknák, melyek nemcsak gátolják vagy megállítják az ellenség támadását, hanem jelentős veszteséget is okozhatnak az élőerőkben és harceszközökben. A robbanó műszaki zárak létesítésénél leggyakrabban a harckocsi és gyalogsági aknák kerülnek telepítésre.

A harckocsiaknák rendeltetése a harckocsik, rohamlövegek, páncélozott szállító harcjárművek és gépjárművek harcképtelenné tétele. Megrongálják a járművek futóművét és ezzel mozgásképtelenné teszik vagy átütik a harckocsik haspáncélját és megsemmisítik a benne levő kezelőszemélyzetet. A harckocsi aknamezők létesítésére alkalmazott aknatípus az UKA-63 típusú harckocsi akna.

A gyalogsági aknák rendeltelése az ellenség élőerejének megsemmisítése vagy harcképtelenné tétele. A taposó gyalogsági aknák robbanó hatása megrongálhatja a kerekes harcjárművek futóművét, s ezzel mozgásképtelenné teszi azokat. A gyalogsági aknamezőkbe telepített aknatípusok a következők lehetnek: A GYATA-64 típusú romboló hatású taposóakna; a POMZ-2 típusú repeszhatású érintőakna; a MON-100 és MON-200 típusú irányított repeszakna.

Az UKA-63 típusú akna jellemzői és telepítése

Főbb jellemzői és részei

230. ábra UKA-63 típusú harckocsiakna

Az UKA-63 típusú harckocsiakna teljes megnevezése „Univerzális kumulatív akna”. Univerzális, mert telepíthető géppel és kézzel, továbbá, mert más-más gyújtóval szerelve lánctalp vagy fenék elleni aknaként alkalmazható. Ezenkívül telepíthető az atomrobbanás léglökési hullámának ellenállóan is. Összsúlya gyújtóval szerelve 9 kg; kézi telepítéséhez szükséges idő – az akna előzetes szerelésén kívül – 6-8 perc.

Fő részei az aknatest, robbanótöltet a detonátorral, biztosítógyűrű és az aknagyújtó.

Az aknatest fémlemezből készült hengeres alakú test, mely 7 kg súlyú trotil robbanótöltetet foglal magába. Felső részén kumulatív üreg található, ezt zárja le a hullám-gyűrűkre támaszkodó nyomólap. A nyomólap közepén menetes furat van az aknagyújtó elhelyezése céljából. Az aknatest fenéklemezén található a hord fogantyú és egy menetes furat, melybe a felszedés elleni biztosításnál használt MUV gyújtó szerelhető.

A biztosító gyűrő két félgyűrűből áll, melyeket középen egy összekötőlemez fogja össze. A gyűrű rendeltetése az akna ellenállásának növelése az atomrobbanásnál keletkező léglökési hullám nyomó hatásával szemben.

Az aknagyújtók különböző típusúak lehetnek. Az UKA-63 típusú harckocsiakna működtetésére legtöbb esetben az MVZ-57 típusú óraműves gyújtó, vagy az EBG-68 típusú – egyszerű beforduló – gyújtó kerül alkalmazásra. Ezek közös jellemzője egyrészt, hogy ütőszegük a telepítés mozzanatában veszélytelen helyzetet foglal el, másrészt, hogy élesítésük a gyújtóházon levő nyomógomb benyomásával végezhető. Alapvető különbség azonban, hogy az EBG típusú gyújtónál az élesített helyzet a nyomógomb benyomásakor azonnal be áll, ezzel szemben az MVZ típusú gyújtónál csak 40-70 másodperc múlva következik be.

Az UKA-63 típusú aknák telepítése

Az UKA -63 típusú aknák és a hozzá rendszeresített gyújtók külön-külön vannak tárolva. Ahhoz, hogy az akna telepíthető legyen, a következő előkészítő feladatukat kell elvégezni.

Az akna épségének és benne a detonátor meglétének ellenőrzése; MVZ-57 és EBG- 68 típusú gyújtó alkalmazása esetén a biztosítógyűrű leszerelése; a gyújtó óraművének felhúzása és az ütőszeg vízszintes helyzetbe állítása; s végül a gyújtő be csavarása az aknába.

Az így előkészített és szerelt aknák kézi telepítésének részletfeladatait az alábbi sorrendben kell elvégezni:

  • az aknaágy kiásása;
  • a gyújtó szállítási biztosítójának levétele;
  • az akna behelyezése az aknaágyba;
  • a gyújtókészülék nyomógombjának benyomása és ezzel az akna élesítése;
  • és végül az akna befedése az aknaágyból kiásott talajjal és a terephez igazodó álcázás elvégzése.

Az UKA-63 típusú harckocsiakna MVZ-57 és EBG-68 típusú gyújtóval szerelve telepíthető aknaágyba elhelyezve, vagy beásás nélkül a talajszinten. A telepítés során az alábbi szabályokat kell betartani:

Nagy figyelmet kell fordítani az egyes aknák telepítési helyének kiválasztására. Nem szabad az aknákat mélyedésekbe és gödrökbe telepíteni, mert e-helyeken a lánctalpas futómű az aknát áthidalja, következésképp az akna nem fog működni.

Kemény, fagyott és közepes talaj esetén az aknát olyan mélyen kell telepíteni, hogy nyomólapjuk a talajszinttel egy magasságban legyen. Laza, könnyen összenyomható talajban – például homokban, szántásban – az aknát úgy kell telepíteni, hogy a nyomólap 1-2 cm-rel a talajszint alatt legyen.

Az akna felett levő álcázó földréteget enyhén domborúra kell kialakítani úgy, hogy szélei belesimuljanak a terepbe. E célból füves, gyepes terepen 70×70 cm nagyságú gyeptéglát kell kimérni. Ennek három oldalát – az ellenség felőli kivételével – körül kell vágni és 5- 8 cm vastag gyeptéglát az ellenség irányába kifordítani. A gyeptégla helyén 40×40 cm méretű 4-6 cm mélységű aknaágyat kell készíteni. A kiásott földet a kifordított gyeptéglára kell rakni.

Az UKA-63 típusú akna hatástalanítása

Az általunk telepített harckocsiaknák hatástalanításának célja a robbanásukból eredő veszélyhelyzet megszüntetése. Ez végrehajtható az akna felszedésével vagy felrobbantásával.

Felszedéssel akkor lehet az aknát hatástalanítani, ha az nincs szerelve felszedés elleni biztosítással. Ez esetben a hatástalanítás feladata és sorrendje a következő: Az akna-fedélre ható nyomás nélkül az aknáról el kell távolítani az álcázó földréteget és az aknából ki kell csavarni a gyúlókészüléket. Ezt követően a gyújtó ütőszerkezetet vízszintes helyzetbe kell állítani és a szállítási biztosítékot a helyére kell tenni. Végül az aknát ki kell emelni az aknaágyból és a gyújtó helyére be kell csavarni a tárolócsavart.

A felszedés elleni biztosítással telepített harckocsi aknák hatástalanítása az aknára helyezett 20-40 dekás szerelt töltet robbantásával, vagy úgy történhet, hogy akna-horoggal kifordítjuk az aknaágyból. Ez esetben a felszedés elleni biztosítás működik és az akna felrobban.

A GYATA—64 típusú akna jellemzői és telepítése

Főbb jellemzői és részei

A GYATA-64 típusú akna – teljes nevén gyalogsági taposóakna – a romboló aknák csoportjába tartozó műszaki harcanyag. Alaprendeltetése a gyalog támadó ellenség harcképtelenné tétele, de romboló hatása megrongálja a kerekes járművek futóművét is. Az akna nyomásra működik, az ehhez szükséges súlyerő 15-25 kg.

Fő részei a következők: Aknatest a robbanó töltettel, aknagyújtó és a detonátor. Ezek legfontosabb jellemzői az alábbiak:

Az aknatest két részből álló hengeres alakú doboz. Az aknatest bakelitből gyártott alsó részébe van elhelyezve és beragasztva a trotilból készült robbanótöltet, melynek súlya 20 deka. Az akna alsó részén – egymással szemben – két menetes furat van. Ezek közül az egyik a detonátor, a másik pedig az aknagyújtó elhelyezésére szolgál. Az aknatest felső része vegyszerálló gumiból készült, ami nem más, mint az akna fedele.

Az aknagyújtó késleltetett élesítésű mechanikus gyújtótípus, amely gyárilag szerelve kerül alkalmazásra. A késleltetés eszköze egy lágy ólomlemez, amely a gyújtó biztosító szegének kihúzása után nyíródik el Az elnyíródás ideje, vagyis az élesítés késleltetése a hőmérséklettől függően a következő: 30 C°-on 1 perc; 20 C°-on 1,5 perc; nulla foknál 8 perc; mínusz 5 C°-on pedig 1 óra. Tudni kell, hogy a késleltetési idő alatt az akna nem működik, veszélytelen.

A detonátor külsőleg egy csőalakú bakelithüvely, melynek vége csavarmentes. A detonátor magába foglalja a tetrilből képzett indító töltetet és a gyutacsot. A detonátor külön szerelési egységet képez, ezért, továbbá biztonsági okokból csomagolása az aknától elkülönítve történik. Az aknába való szerelését – a gyutacsot védő sapka levétele után – csak a telepítés mozzanatában lehet végrehajtani. 

A GYATA-64 telepítése és hatástalanítása

A GYATA 64 típusú gyalogsági taposóaknák egyenkénti telepítését egy katona végzi, az ehhez szükséges idő a talajfajtáktól függően 2- 4 perc. Az aknákat minden esetben gyalogsági ásóval készített aknaágyba kell telepíteni. Az aknaágy alapterülete 17×17 cm, mélysége pedig 4-5 cm. A szabályosan telepített akna nyomófedele a talajszint felett 1-2 cm-re van és az álcázó réteg vastagsága 2 cm-nél nem nagyobb. Ha azonban az álcázás hóval történik (téli időszakban) annak vastagsága 10 cm lehet.

A GYATA-64 típusú aknák telepítésének részfeladatai – a végrehajtásuk sorrendjében – az alábbiak:

  • az aknaágy kiásása, ami az adott harchelyzethez alkalmazkodva végezhető térdelő vagy fekvő testhelyzetben;
  • a késleltető ólomlemez ellenőrzése. E műveletnél a gyújtó fedelét le kell csavarni. Ekkor az ólomlemez szemmel megfigyelhető, ha nem, akkor a gyújtót felhasználni nem szabad;
  • a detonátor beszerelése az, aknába. Ehhez tartozó feladatként a detonátorról le kell venni a védősapkát és a detonátor furatából ki kell csavarni a tárolócsavart;
  • az akna behelyezése az aknaágyba úgy, hogy az aknagyújtó jobb kézre eső oldalon legyen;
  • és végül az akna élesítése, majd álcázása. Az élesítéskor az aknát bal kézzel – nyomás nélkül – kell megfogni és jobb kézzel a biztosító szeget kihúzni. A biztosítószeg kihúzása után óvatosan, de gyorsan munkafogásokkal a késleltetési időn belül fedni és álcázni kell az aknát.

A GYATA-64 típusú akna hatástalanítása.

A szabályosan telepített gyalogsági taposóakna rendkívül érzékeny a nyomásra, ezért azokat kézzel visszatelepíteni, illetve hatástalanítani t i l o s! Ha egyes aknák, illetve aknamezők hatástalanítása szükséges, akkor az aknákat ráhelyezett szerelt töltetekkel vagy aknataposó hengerrel kell robbantani.

Köszönöm a figyelmet!