Megosztás:
       

Tüzelési fogások és szabályok

A tüzelési fogások elsajátításának célja a pontos lövés feltételeinek biztosítása különböző körülmények között.

Ahhoz, hogy a lő készségek szilárdak és megalapozottak legyenek, rendszeresen gyakorolni kell a tüzelési fogásokat és a tűzfeladatok megoldását.

A tüzelés – függetlenül attól, hogy milyen testhelyzetből történik-, az alábbi fogások végrehajtásából tevődik össze:

 • felkészülés a tüzeléshez;
 • a tüzelés végrehajtása;
 • a tűz beszüntetése

A fentieket egész sor apró (egyszerű) fogásra osztjuk.

A tüzeléshez való felkészülés magában foglalja a lőszer megvizsgálását, tározását (hevederezését, a gránát összeszerelését), a körülményeknek megfelelő tüzelési testhelyzet elfoglalását, töltési fogások végrehajtását, irányzék állítását (géppuskánál) a mozgatható nézőke állítását is), a tűzváltó (biztosító) állítását.

A tüzelés végrehajtása magában foglalja a célra tartást, a célzást, a légzés szabályozását, az elsütő billentyű meghúzását (kakas leengedését) és a fegyver tartását lövés közben.

A tűz beszüntetése történhet ideiglenesen és véglegesen. Az előbbi magában foglalja a billentyű húzásának megszüntetését, a fegyver biztosítását, ha szükséges a tár kivételét és újratöltését.

A végleges tűz beszüntetésénél a fegyvert üríteni és biztosítani kell.

A fegyverek megvizsgálása

A fegyverek épségének, tisztaságának, kenésének ellenőrzése a lövészethez való előkészítése céljából végezzük el a fegyverek, tartozékok és tárak (hevederek) megvizsgálását.

A fegyverek megvizsgálását az alábbi időpontokban kell végrehajtani: Összerakott állapotban a katona, illetve a rajparancsnok által:

 • naponta,
 • szolgálatba lépés előtt, foglalkozásra történő kivonulás előtt, foglalkozás befejezésekor, harci körülmények között, harci feladat végrehajtása előtt, harci szünetekben

Szétszerelt állapotban a katona és a rajparancsnok által: – karbantartás során és ellenőrzéskor.

A fegyver és tartozékai megvizsgálása alkalmával felfedezett valamennyi hibát a katonák és rajparancsnokok kötelesek azonnal a parancsnokuknak jelenteni.

A lőszer megvizsgálása

A tározás (hevederezés, összeszerelés) előtt a tűzfeladat végrehajtásához kiadott töltényeket, gránátokat gondosan meg kell vizsgálni. Látás, tapintás útján ellenőrizni kell:

 • a töltények külső sértetlenségét, hibátlan állapotát;
 • nem deformálódott-e szemmel láthatóan a töltényhüvely, lövedék;
 • a töltényhüvelyben a lövedék rögzítését, a csappantyú szabályos illesztését. Szennyezett, rozsdás vagy hibás lőszert felhasználni életveszélyes és tilos!

A tár megtöltését nappal, jó látási viszonyok között annyiszor kell gyakorolni, hogy éjszaka teljes sötétségben, vagy bekötött szemmel, tapintás útján is végre tudjuk hajtani.

Csak rendszeres gyakorlással sajátítható el felesleges mozdulatok nélkül a fegyver gyors és biztonságos betöltése!

Biztosítva! a tűzváltókar felső helyzetben.

Sorozatlövés! a tűzváltókar középső helyzetben.

Egyes lövés! a tűzváltókar alsó helyzetben.

Irányzék állítás nappal

Géppisztollyal 300 m-en belüli célokra alapirányzékkal („A”) tüzelünk. 300 m-nél nagyobb távolságra az adott távolság irányzékosztását állítjuk.

A fegyverek tűz késszé tételének végrehajtása során az előzőekben gyakorolt töltési fogásokon kívül végrehajtjuk:

 • a célfelderítést;
 • a cél távolságának megállapítását vezényszóra, vagy becslés útján;
 • az irányzék állítását;
 • felkészülünk a tűz megnyitására (tűzparancs alapján, vagy önállóan);
 • a tűzváltót a kívánt tűznemre állítjuk.

Az ideiglenes tűzbeszüntetésnél a fegyvert minden esetben biztosítani kell.

A géppisztoly ürítését az alábbiak szerint hajtjuk végre:

 • tűzváltót biztosított helyzetbe állítjuk;
 • a tárat lekapcsoljuk;
 • kibiztosítunk;
 • eltávolítjuk a töltényűrben levő töltényt;
 • ellenőrző elcsettintés után ismét biztosítunk;
 • kiürítjük, majd felkapcsoljuk az üres tárat;
 • a tárból kiürített töltényeket összeszedjük.

Fekvő tüzelési testhelyzet géppisztollyal

Harcban a legelőnyösebb a fekvő tüzelési testhelyzet, mert legkevésbé fárasztó a tüzelés végrehajtása. Megkönnyíti a támaszték kiválasztását és jobban elősegíti a tüzelés pontosságát.

Géppisztollyal fekvő testhelyzetben feltámasztással vagy feltámasztás nélkül lehet tüzelni.

A fentiek alkalmazására akkor kerül sor, amikor a lövő a tűzfeladatok megoldását nyílt terepen, a természetes és mesterséges tereptárgyak támasztékkéni való felhasználásával hajtja végre, illetve nem áll rendelkezésre semmilyen támaszték, vagy a lőgyakorlat előírásai a feltámasztást nem engedik meg.

A fekvő tüzelési testhelyzet elfoglalása történhet, álló helyben és előremozgás után.

Eközben a célterületet megszakítás nélkül kell figyelni.

Fekvő testhelyzet felvétele után a válltámaszt ki kell hajtani.

A „Tölts!” vezényszó végrehajtása:

A tár kivétele a test elfordítása nélkül történik. A billentyű elhúzása úgy történik, hogy közben a teljes figyelem a célzásra és a légzés szabályozására összpontosuljon.

„Üríts!” vezényszó végrehajtása:

Az ürítésnél a test helyzete változatlan marad. Különös figyelemmel meg kell győződni arról, hogy a fegyverben töltény nem maradt-e. Ezt saját és embertársaink testi épsége és a szabályzatok is megkövetelik!

Miután az elöljáró, a fegyvert megvizsgálta, a katona a tárat felkapcsolja, biztosít, a fegyvert szíjra veszi és alapállásban áll.

A fekvő tüzelési testhelyzet elfoglalásának gyakorlására külön-külön mindaddig szükség van, amíg valamennyi fogást a gépiességig el nem sajátítjuk. Majd az elemek összekapcsolásával rátérünk a folyamatos tevékenység gyakorlására.

Tüzelés géppisztollyal különböző helyzetekben:

Sík terepen:

Olyan esetben alkalmazhatjuk, ha nem áll módunkban a természetes vagy mesterséges tereptárgyak támasztékként történő felhasználása.

A tüzelési testhelyzet elfoglalásának elemei azonosak az eddig tanultakkal. A lövedékek oldalirányú eltérésének elkerülése végett a géppisztoly ne érjen a támasztékhoz.

A „Harchoz!” vezényszó végrehajtása:

A tüzelőállást „Harchoz!”. „A sárga földhányásnál harchoz!” vezényszóra, vagy önállóan foglaljuk el.

Amikor a vezényszó nem jelöli meg a tüzelőállás helyét, akkor önállóan kell azt kiválasztani.

Tüzelési fogások pisztollyal

A pisztoly a tisztek, tiszthelyettesek és a különleges fegyverek kezelőinek egyéni fegyvere, amely kis lőtávolsága alapján önvédelemre szolgál, amikor más fegyver alkalmazására nincs lehetőség.

A pisztollyal bármely testhelyzetből lehet tüzelni, feltámasztással és anélkül.

Töltését gyakorlásokon és egyes lőgyakorlatokon „Tölts!” vezényszóra, harchelyzetben önállóan hajtjuk végre.

„Tölts!” vezényszó végrehajtása:

 • a pisztoly biztosított helyzetének ellenőrzése; a tár megtöltése;
 • a töltött tár behelyezése a markolatba;
 • szán hátrahúzása, csőre töltés (ha a tüzelésre azonnal sor kerül, akkor előzőleg kibiztosítás);

A tüzelés végrehajtására ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a többi fegyvereknél. Azonban tekintettel arra, hogy a pisztolyt tüzelés közben csak egy kézzel tartjuk, a célzás légzés és billentyű elhúzás összhangjára fokozott figyelmet kell fordítani!

Üríts! vezényszó végrehajtása:

 • biztosítás;
 • tár kivétele
 • a szán hátrahúzásával a töltényűrben levő töltény eltávolítása
 • a tárból a töltények kiszedése;
 • üres tár behelyezése a markolatba;
 • pisztoly biztosítása;
 • a pisztoly behelyezése a pisztolytáskába.

Köszönöm a figyelmet!