Megosztás:
       

Kollektív védőeszközök

Harcban gyakran előfordulhat, hogy a személyi állomány huzamosabb ideig szennyezett területen tevékenykedik. Ilyen esetekben is biztosítani kell a katonák étkeztetését és pihentetését. Erre a célra szolgálnak a kollektív védőeszközök: az óvóhelyek, a harc- és zárt felépítményű járművek.

Kétféle megoldású óvóhely ismeretes, a szellőzés nélküli és a szellőztethető óvóhely. A szellőztető nélküli lehet levegőpótlás nélküli és belső levegőpótlású óvóhely.

A levegőpótlás nélküli óvóhelyet vegyi támadás esetén légmentesen lezárják és a bent tartózkodók kizárólag az óvóhely térfogatába bezárt levegőre vannak utalva. Az óvóhely hátránya, hogy a huzamosabb benntartózkodás csak úgy lehetséges, ha az ajtókat kinyitjuk és a levegőt cseréljük.

A belső levegőpótlásos – levegőtisztítással működő óvóhelyeken az elhasználódott levegőt lúgos anyagon átszívatva megtisztítjuk a szén-dioxidtól, az elhasználódott oxigént pedig oxigénpalackból pótoljuk.

A kollektív védelemre hatásosan alkalmazhatók az olyan harcjárművek, amelyek küzdőterei hermetikusan zártak és túlnyomás alá helyezhetők, valamint a zárt felépítmény járművek.

Az álló és mozgó kollektív védőeszközökben (objektumokban) a katonák védőeszközök nélkül tartózkodhatnak. Azonban mindig figyelembe kell vennünk az egyéni és kollektív védelemre berendezett óvóhelyek használatának rendjét és a szolgálati személyek kötelmeit.

Az óvóhelyek használatának rendje

Az óvóhely védőajtóját és a légmentes tolóajtókat zárva kell tartani. Az óvóhely szellőztetését a szűrő-szellőztető berendezéssel végezzük.

Az óvóhelyen a kályhát csak működő szűrő-szellőztető berendezés mellett szabad üzemeltetni.

Az óvóhelyre a tömegpusztító fegyverek alkalmazásának idején tilos belépni!

Az óvóhelyekre történő belépéskor szigorúan be kell tartani:

 • belépés előtt minden esetben végre kell hajtani az Összfegyvernemi védőkészlet, gázálarcok és az egyéni fegyverzet mentesítését;
 • 2-4-es csoportokban léphetnek be a külső előtérbe, ahol el kell helyezni az egyéni fegyvereket, a személyi felszerelést, az összfegyvernemi védőkészletet le kell vetni (a gázálarcot magukkal viszik) és fel kell akasztani a rézsűk burkolatába bevert szögekre;
 • ezután minden csoport belép – egymás után – a belső előtérbe, majd az óvóhelyekre, szorosan bezárják maguk mögött az ajtókat. Az előterekben a csoportoknak 3 percig várakozni kell (egy előtérrel ellátott óvóhelynél 5 percig) és ügyelnek arra, hogy az óvóhelyre történő belépésnél egyidejűleg csak egy ajtó legyen nyitva;
 • tilos a katonák óvóhelyre történő belépése, ha a ruházaton és a lábbelin látható mérgező harcanyagfoltok vannak, vagy azok sugárszennyezettek;
 • a személyi állomány elhelyezkedése az óvóhelyen az óvóhely ügyeletes (ü. h.) utasítása szerint történik. Pihenéskor először a felső, majd az alsó fekhelyeket kell elfoglalni;
 • a helyiségekben a felesleges járkálás tilos! A gázálarcot csak abban az esetben lehet levenni, ha előzőleg megállapították, hogy mérgező harcanyag sérülés veszélye nem áll fenn;
 • az óvóhelyről történő eltávozás gázálarcban 2-4 fős csoportban történhet. Az előterekben ilyenkor nem kell hosszabb ideig tartózkodni. Kilépéskor minden egyes csoport maga mögött bezárja az ajtókat és ügyel arra, hogy egyszerre csak egy ajtó legyen nyitva. A külső előtérben a személyi állomány felveszi az egyéni felszerelését, magához veszi a fegyverét és az egyéni vegyivédelmi eszközeit.

Az óvóhely ügyeletes és ü. helyettes kötelmei

Az óvóhely ügyeletes felelős a személyek helyes elhelyezéséért, a ventilátor kezelésére kijelölt személyek munkájáért. Az ügyeletes átveszi az óvóhelyet és abban fenntartja az előírt rendet. Figyelemmel kíséri a levegő túlnyomását, valamint a szűrőszellőztető berendezés állapotát.

Ha az óvóhelyre mérgező vagy sugárzó harcanyagok hatoltak be, vagy ezek a beérkező személyekkel bekerültek, az ügyeletes „Gáz!” vezényszót ad és azonnal intézkedik a mérgező, vagy sugárzó harcanyagok óvóhelyre való behatolása okainak megállapítására és kiküszöbölésére.

Az óvóhely ügyeletes h. az óvóhely bejáratánál tartózkodik, feladatai a következők;

 • fölügyel arra, hogy az óvóhelyre való belépés és az onnan való távozás szigorúan az előírt szabályok alapján történjen;
 • megakadályozza, hogy az óvóhelyre szennyezett védőeszközökben, fegyverrel belépjenek;
 • ellenőrzi a védőajtó megbízható zárását és az előterek kifogástalan állapotát, kijavítja az előterekben észlelt sérüléseket

Az alegységnél rendszeresített mentesítő anyagok, eszközök és alkalmazásuk

A mentesítés gyűjtőfogalom, magába foglalja mindazokat az intézkedéseket és eljárásokat, melyek a tömegpusztító fegyverek visszamaradó szennyező és fertőző hatásainak megszüntetésére, illetve csökkentésére irányulnak.

A tömegpusztító fegyverek fajtájának megfelelően a következő mentesítési típusokat különböztetjük meg:

 • sugármentesítés;
 • vegyi mentesítés;
 • fertőtlenítés.

Sugármentesítésen a sugárzó harcanyagok eltávolítását értjük a szennyezett felületről.

Vegyi mentesítésen a mérgező harcanyag eltávolításával vagy hatástalanításával kapcsolatos műveletek végrehajtását értjük.

Fertőtlenítésen a fertőző betegségeket előidéző kórokozók megsemmisítését és az ezzel kapcsolatos intézkedések összességét értjük.

A mentesítés tárgya alapján megkülönböztetjük:

 • a személyi állomány mentesítését;
 • a fegyverzet, technikai eszközök és a felszerelés mentesítését;
 • a ruházat és felszerelés mentesítését és
 • a terep mentesítéséi.

A mentesítés terjedelme alapján lehet:

 • részleges és
 • teljes mentesítés.

A részleges mentesítést a személyi állomány – az alegységparancsnok utasítására -az alegységnél levő mentesítő vagy szükségeszközökkel hajtja végre. A harc szüneteiben a részleges mentesítést a teljes mentesítés megvalósításáig folytatni kell.

A személyi fegyvereken minden esetben teljes mentesítést kell végrehajtani! A részleges mentesítés után az egyéni védőeszközöket nem szabad levetni!

A teljes mentesítés magába foglalja a személyi állomány, a ruházat, felszerelés és technikai eszközök „megtisztítását” a tömegpusztító fegyverek maradványaitól, melyet az alegységek saját csapatmentesítő eszközeikkel, vagy a vegyivédelmi szak alegységek által berendezett mentesítő állomáson hajtják végre. A technikai eszközök és a felszerelés teljes mentesítését a kezelők végzik, ezért minden katonának ismernie kell a mentesítés anyagait, eszközeit, végrehajtásának fogásait és a mentesítés során betartandó biztonsági rendszabályokat.

Fontos megjegyezni!

Ha egyidejűleg vegyi-, sugárszennyeződés, valamint fertőzés következett be, előszór a vegyi mentesítést kell végrehajtani, ez egyúttal fertőtlenítést is jelent, majd ezt követően – szükség szerint – a sugármentesítést.

Mentesítő anyagok és oldatok

Az egységes vegyi mentesítő oldat alkalmas mind a mustártípusú mérgező harcanyagokkal, mind az idegmérgekkel szennyezett fegyverzet, technikai eszköz, építmények, utak és terep vegyi mentesítésére, valamim fertőtlenítésére.

Az egységes vegyi mentesítő oldat elkészítéséhez az alegységek részére előre csomagolt „egységcsomagot” rendszeresítettek. A mentesítő anyag parrafinált papírzacskóba, vagy PVC fóliába van csomagolva. Ez a mennyiség elegendő 13 liter kb. 10%-os, illetve 18 liter 7%-os egységes vegyi mentesítő oldat elkészítéséhez.

Újabban rendszeresítésre került a VM-80 vegyi mentesítő csomag, amely elegendő l – l feltöltés vegyi mentesítő oldat elkészítéséhez. Szükség esetén vegyi mentesítésre alkalmazhatjuk a lúgos mentesítő oldatokat is, mely felhasználható az idegmérgek mentesítésére.

Abban az esetben, ha egységes vegyi mentesítő oldat nem áll rendelkezésünkre, a hólyaghúzó mérgező harcanyagok mentesítésére felhasználható a diklóramin 10%-os tetraklóretános oldata, mely téli, nyári használatra alkalmas.

Terepen és védelmi építmények vegyi mentesítésére és fertőtlenítésére + 5 C0 felett felhasználható por alakú klórmész, vagy kalcium hipoklorit, melyet szilárd állapotban a terepre (védelmi építményre) szórunk és utána vízzel lelocsolunk.

A sugármentesítés legegyszerűbb anyaga a víz. A bőrfelületén, fegyverzeten, technikai eszközön megtapadt sugárzó harcanyagok gyorsabb és tökéletesebb eltávolítása érdekében a vízbe különböző lágyító, illetve mosószereket keverünk.

Sugármentesítő-anyag csomag

Csapatmentesítő eszközökkel végrehajtandó sugármentesítés céljára szilárd zsiralkohol szulfonát (mosószer) féleséget tartalmazó sugármentesítő-anyag csomagot használunk.

A csapatmentesítő eszközökhöz újabban SM-80 sugármentesítő csomag van rendszeresítve, mely csavaros tetejű polietilén doboz és 100 g sugármentesítő anyagot tartalmaz. Ez elégséges 1 klt. MK-67 (MK-67P), vagy 1 klt. MK-67Cs. mentesítő eszközhöz 1-1 feltöltés sugármentesítő oldat elkészítéséhez.

A fegyverek, harceszközök, szállító eszközök fertőtlenítésére hatásosan alkalmazhatóak vegyi mentesítésnél általában alkalmazott mentesítő oldatok. Ezeken kívül fertőtlenítésre elsősorban az optikai eszközök, rádiók, műszerek – felhasználhatjuk a formaldehid 3-5%-os oldatát. Egyéb technikai eszközök fertőtlenítésére pedig a formaldehid 20%-os vizes oldatát használjuk.

A mentesítő anyagok és oldatok mellett a mérgező, sugárzó harcanyagok eltávolítására – szükséganyagként – benzint, gázolajat és különböző szerves oldószerek (denaturált szesz, alkohol stb.) használhatók.

Csapatmentesítő eszközök

Mentesítés céljára az összfegyvernemi és fegyvernemi csapatoknál rendszeresített mentesítő eszközök:

 • fegyver vegyi mentesítő csomag (FVCS-M);
 • 67 M mentesítő készlet (MK-67; MK-67P; MK-67Cs).

A fegyver vegyi mentesítő csomag (FVCS-M)

A személyi fegyverzet teljes, a felszerelés részleges vegyi mentesítésére szolgál. A katonák egyéni felszerelésének tartozéka. A csomag egy lezárt gumírozott vászonzacskó. A vászonzacskóban két piros jellel ellátott PVC tasak, továbbá 2 db törlőruha és 1 db használati utasítás található.

Az FVCS-M csak egyszer használható fel!

Alkalmazása a használati utasítás szerint.

Használata:

 • a lezárt vászonzacskót felszakítjuk, kivesszük a polietilén zacskót;
 • az egyik törlővászonból letépett kb. 5 cm-es csíkkal a mentesítendő felületről a mérgező harcanyag cseppeket felitatjuk (az így felhasznált csíkot azonnal elássuk);
 • a műanyag zacskót a bevágásnál föltépjük;
 • a zacskóban nyáron a felső, télen az alsó jelig vizet öntünk, majd a tetejét befogva rázogatjuk;
 • ha az oldat erősen felmelegedett, a zacskót az előre elkészített gödörbe helyezzük, ügyelve arra, hogy a tartalma ne ömöljön ki;
 • a felmelegedett oldatba mártott nagyobb törlőruhával töröljük át a fegyvert;
 • a mentesítés végrehajtása után a fegyvert a megmaradt tiszta törlőruhával szárazra töröljük és beolajozzuk (bezsírozzuk);
 • az elhasznált mentesítő tamponokat és műanyag tasakot ássuk el.

Az FVCS-M tárolási helye a gázálarc hord táska, illetve az összfegyvernemi védőköpeny ujján az e célra kiképzett zseb.

A 67 M mentesítő készlet

Rendeltetése a gépjárművek, lövegek és egyéb eszközök részleges és teljes vegyi-, sugármentesítése. Alkalmazható még a személyi állomány egészségi fürdetésére, vízmelegítésre, a gépjárművek és egyéb technikai eszközök lemosására. Segítségével a mentesítés az évszaktól függetlenül végrehajtható. A készülék hasznos űrtartalma 35 liter, kezelőszemélyzete 3 fő. Berendezhető munkahelyek száma kettő. A készlet benzinlámpával, fával, szénnel fűthető.

A mentesítő készletet a gép- és harcjárműveken a mentesítő edényben csomagolt állapotban a kijelölt helyen málházva szállítjuk.

A készlet fő részei: mentesítő edény (a); tűztér (b); membránszivattyú (c); szerelt tömlők (d); benzinlámpa (e).

Az MK-67 használata magába foglalja: a telepítést; a melegítést és a mentesítő oldat elkészítését: a mentesítés végrehajtását; a készlet málházását; valamint a biztonsági rendszabályok betartását.

Melegítés és a mentesítő oldat elkészítése: az évszaktól és a hőmérséklettől függően melegítsük fel a vizet. Ehhez tegyük le az edényt, gyújtsuk be és üzemeltessük a benzinlámpát. Ha a lámpából az üzemanyag elfogyott, a melegítést befejezzük. Levesszük a tetőt és a mentesítő anyagot bekeverjük. Vegyi mentesítéshez 2 csomag (2,5 kg) kálciumhipokloritot, sugármentesítéshez 2 csomag (0,4 kg) sugármentesítő anyagot használunk. Az oldatot, szuszpenziót megkeverjük ( +10°C-nál magasabb hőmérséklet esetén a benzinlámpát nem kell üzemeltetni.)

A mentesítés végrehajtása:

 • vegyük fel a gázálarcot és az összfegyvernemi védőkészletet;
 • merítsük a szűrőt az előkészített mentesítő oldatba úgy, hogy azt az oldat tejesen ellepje;
 • egy fő működtesse a szivattyút, percenként 40-45 lökettel, két fő pedig hajtsa végre a mentesítést;
 • a mentesítést felülről lefelé haladva végezzék úgy. hogy a keféket a mentesítő esz­köz felületére nyomva mozgassák, és mossák végig az egész felületet

Mentesítés végrehajtása után öntsük ki a megmaradt oldatot, öblítsük ki néhányszor a mentesítő edényt és a készülékben járassunk át 8-10 liter tiszta télen lehetőleg meleg – vizet. Szereljük szét a sugárcsöveket és távolítsuk el a szennyeződést, üledéket. Gondosan mossuk ki a mentesítő keféket, csurgassuk ki a vizet a tömlőkből és az alkatrészeket töröljük szárazra.

Ha üzem közben a benzinlámpán dugulás mutatkozik, a lámpa tűz szelepét zárjuk el, kihűlés után a fúvókákat tisztítsuk meg vagy cseréljük ki.

Ha a tömlő eldugul, hagyjuk abba a szivattyúzást, vegyük ki a szűrőt a mentesítő idényből, majd a tömlőket vegyük le a szivattyú csatlakozócsonkról és a dugulást szüntessük meg.

Biztonsági rendszabályok

Pontosan tartsuk be a benzinlámpa kezelésére előírtakat.

TILOS!

 • feltöltés alatt a benzinlámpa és a feltöltéshez szükséges eszközök közelében dohányozni, vagy nyílt lángot használni;
 • olyan benzinlámpát üzemeltetni, melynek tömítései nem megfelelőek. A szivárgásokat meg kell szüntetni;
 • a benzinlámpát zárt térben (pl. gépkocsi vezetőfülke) feltölteni, vagy működtetni!

Köszönöm a figyelmet!