Megosztás:
       

Katonai tiszteletadás, a jelentések és jelentkezések szabályai

A tiszteletadás módja egyénileg

A tiszteletadást minden esetben – az adott helyzetnek megfelelő módon – az alábbiak szerint kell végrehajtani:

  • Tisztelgéssel: amikor a katona fején sapka, sisak vagy páncélos fejvédő van és a jobb kéz felemelésében semmi nem korlátozza.

  • Fővetéssel: amikor a katona mindkét keze foglalt, vagy a jobb keze olyan mértékben sérült, hogy felemelni nem tudja, illetve amikor a katona sapka nélkül van; és vagy közhasználatú járműveken.

  • Főhajtással: a katonai étkezdékbe és valamennyi szolgálati helyiségbe sapka nélkül belépő, illetve távozó katona;
  • étterembe, szórakozó helyekre, orvosi rendelőbe sapka nélkül belépő vagy ott tartózkodó katona;
  • közhasználatú járműveken.

Fegyverrel „Tisztelegj!” fogással: abban az esetben, ha a géppisztoly „Mellre”helyzetben van.

A tiszteletadás végrehajtásának szabályai

Álló helyben a tiszteletadást „Vigyázz” állásban a tiszteletadás módjait képező szabályok (eltérések) betartásával kell végrehajtani.

A tiszteletadást minden esetben egy határozott gyors mozdulattal, az elöljáró felé -annak szemébe – irányuló nyílt és bátor tekintettel úgy kell végrehajtani, hogy abban méltóképpen kifejezésre jusson az elöljáró iránti tisztelet.

A tiszteletadás fogadása az adott helyzetre előírt módon minden esetben kötelező.

A katona álló helyben akkor teljesítsen tiszteletadást, amikor az elöljáró 5-6 lépés távolságra megközelítette. A tiszteletadást megelőzően a katona forduljon az elöljáró felé.

A tisztelgés végrehajtásakor a katona jobb kezét nyújtott és összezárt ujjakkal közvetlenül a test mellett, az alsó és felső kart egyszerre mozgatva egy gyors, mozdulattal emelje sapkájához úgy, hogy a középső ujja a sapka alsó széléhez (ellenzős sapkánál a sapka és az ellenző, téli sapka esetében pedig az első és hátsó felhajtott rész találkozásához) érjen. A könyök sem előre tolva, sem hátra feszítve ne legyen. Ezzel egy időben fejét vesse az elöljáró felé és álló helyben kísérje fejének elfordításával, a kéz és test azonban továbbra is maradjon eredeti helyzetében. Csak a fejét fordítsa, a test maradjon „Vigyázz” helyzetben, a középső ujj ne távolodjon el a sapka szélétől.

A fővetéssel történő tiszteletadás – az elöljáró érkezésének megfelelően – végrehajtható jobbra vagy balra, illetve (csak álló helyben) amikor az elöljáró szemből érkezik, középre.

A jobbra és balra végrehajtott fővetésnél a katona fejét oldalra – kissé felfelé irányuló gyors mozdulattal – annyira fordítsa el, hogy a fővetés irányával ellentétes szemének és testének tengelye (középvonala) egy vonalban legyen, állát kissé emelje meg anélkül, hogy a fejét bármerre is megdöntené. Ezt követően – álló helyben – tekintetével és fejének fokozatos visszafordításával folyamatosan addig kísérje az elöljárót, amíg a fővetés irányával megegyező szemének tengelye a test középvonalába nem kerül, az álla maradjon kissé megemelve.

A középre történő fővetést úgy kell végrehajtani, hogy az áll – a „Vigyázz” állásnál meghatározottakhoz viszonyítva – 2-3 centiméterrel legyen magasabban.

A főhajtással történő tiszteletadást az 5/c. pont első bekezdésében foglalt esetekben „Vigyázz” állásban, a második és harmadik bekezdésben felsorolt, továbbá minden más helyzetben ülve vagy állva, illetve mozgás közben kell végrehajtani.

A főhajtással történő tiszteletadásnál a katona fejét könnyedén – de észrevehetően – hajtsa meg az elöljáró felé, felső testét ne döntse előre.

A fegyverrel – „Mellre” helyzetben levő géppisztollyal – történő tiszteletadást a katona úgy hajtsa végre, hogy a fővetéssel egy időben egy határozott gyors mozdulattal fogja meg a csőköpenyt közvetlenül a mellső markolat fölött a 76. ábra szerint.

A tiszteletadás időtartama és befejezése

A tiszteletadást egyénileg a különböző esetek figyelembevételével az alábbiak szerint kell befejezni:

Amikor az elöljáró a tiszteletadást teljesítő katonától vagy a katona az elöljárótól 1-2 lépésre elhaladt, vagy az elöljáró a tiszteletadás fogadását befejezte.

Egyénileg a jelentések, jelentkezések alkalmával, vagy egy mondatos jelentés befejezését követően azonnal. Például: „Őrnagy elvtárs! Kovács honvéd jelentem parancsára megjelentem.” Az egy mondatnál hosszabb jelentések megtételére engedélyt kell kérni. Például: „Alezredes elvtárs! Kérek engedélyt jelentésem megtételére”. Ezt követően a tiszteletadást be kell szüntetni. A jelentés az elöljáró intézkedése szerint „Pihenj”-ben is megtehető.

Az elöljárótól történő távozáskor a „Végeztem!” parancs után, amikor az elöljáró tisztelgésre emelt kezét leengedte.

A „„Végeztem” parancsot követően az alárendelt az elöljáróval egy időben kezdje meg és fejezze be a tiszteletadást, majd forduljon a megfelelő irányba (az alakzat felé, helyiségben az ajtó felé, egyéb esetekben pedig hajtson végre ,,Hátraarc”-ot) és egy kemény kilépés után rendes lépésben távozzon. Minden más esetben a tiszteletadásnál egy ütemet kitartva kell a kezet fenntartani.

A Himnusz vagy az Internacionálé elhangzása után közvetlenül.

Temetési menet esetében, amikor a díszkíséret utolsó sora 1-2 lépéssel elhaladt. A tiszteletadás beszüntetését a katona gyors mozdulattal hajtsa végre. Fejét vesse az eredeti helyzetbe és ezzel egy időben a tisztelgésre emelt jobb, illetve a géppisztolyt markoló bal kezét engedje le alapállásba.

Tiszteletadás egyénileg menet közben és különböző esetekben

Menet közben a katona a tiszteletadás módjainál meghatározottak szerint a lépés ütemének megfelelően és a mozgásból eredő sajátosságok figyelembevételével teljesítsen, illetve fejezze be a tiszteletadást.

A tiszteletadás megkezdésével egy időben kezét zárja a test mellé, felső testét pedig emelje ki a „Vigyázz” állásra meghatározott módon. Ezt követően rendes lépésben a bal láb földre helyezésével egy időben kezdje meg, illetve szüntesse be a tiszteletadást, majd folytassa a menetet, közben karjait ismét mozgassa a menet ütemére.

A különböző eseteket figyelembe véve, az alábbiak szerint kell tiszteletadást teljesíteni:

Az elöljáró megelőzésekor vagy ha az elöljáró előzi meg a katonát – a megelőzés első lépésével egy időben – a bal láb harmadik lépéséig.

A szembe (felénk) jövő elöljárónak 4-6 lépéssel előtte kell kezdeni és egy lépéssel túlhaladva kell befejezni.

Amikor a katona jobb kezében visz valamit (például táskát), és a bal keze szabad, az adott tárgyat a tiszteletadás idejére vegye át a bal kezébe.

Ha a katona karonfogva megy, a tiszteletadás idejére fűzze ki a karját és tisztelegjen. Kivételt képez ha beteget kísér. Ez esetben fővetéssel teljesítsen tiszteletadást.

A gépjárműparancsnoki ülésen tartózkodó katona álló helyben és menet közben (a vezető ülésen álló helyben) ülő helyzetben tisztelgéssel vagy fővetéssel teljesítsen tiszteletadást.

Közhasználatú járművön (vonat, villamos, trolibusz, autóbusz stb.) utazó katona – a helyzettől függően – fővetéssel vagy főhajtással teljesítsen tiszteletadást.

A szolgálati helyiségbe az adott napon első alkalommal belépő elöljárónak a katona „Vigyázz” állásban főhajtással teljesítsen tiszteletadást és tegyen jelentést.

Abban az esetben, ha a katona az elöljáró rendfokozatát nem látja, kérje a rendfokozat megnevezését. Például: „Kérem a megszólítást”. Miután az elöljáró rendfokozatát megnevezte, tegyen jelentést.

Katonai objektumban az elöljáróval vagy feljebbvalóval való első találkozásnál tisztelgéssel vagy a helyzetre előírt módon, napközben ismételt találkozás esetén pedig fővetéssel vagy főhajtással kell tiszteletadást teljesíteni.

Tiszteletadás alakzatban álló helyben és menet közben

Alakzatban az egységek, alegységek minden esetben vezényszóra teljesítsenek tiszteletadást.

A géppisztollyal „Szíjra” helyzetben álló katonák csak fővetéssel teljesítsenek tiszteletadást.

Katonai rendezvényeken a géppisztolyokat „Mellre” helyzetben kell tartani és a „Fogadás jobbról, Tisztelegj!” vezényszóra a 76. ábra szerint kell tiszteletadást teljesíteni.

A különböző fegyverekkel eltérő ütemek szerinti tiszteletadás egyszerre történő végrehajtását – a karddal, illetve karabéllyal felszerelteket szem előtt tartva – a vezénylő (felkészítést végző) parancsnok (parancsnokok) hangolja (hangolják) össze.

Az alegység egység megnevezést követő „Vigyázz!” vezényszóra a katonák fejüket -egy határozott gyors mozdulattal egyszerre – vessék az eredeti irányba, ezzel egyidejűleg a parancsnokok jobb kezüket, a géppisztolyosok pedig bal kezüket engedjék le alapállásba és álljanak vigyázzba.

Menet közben az alegységek a „Vigyázz!” Jobbra (balra) nézz! vezényszóra az elöljáró előtt történő elvonulás sorrendjében teljesítsenek tiszteletadást.

A vezényszó végrehajtást elrendelő részét követő bal láb földre helyezésével egy időben a katonák – az iránytartók kivételével – egyszerre teljesítsenek tiszteletadást.

A tér- és távközöket tiszteletadás közben is be kell tartani.

Abban az esetben, ha az alegységet karddal felszerelt parancsnok vezeti, a bal láb hatodik lépésével egy időben – minden ütemet a bal lábra kezdve – kell a tiszteletadást megkezdeni, illetve a „Pihenj!” vezényszóra befejezni.

Menet közben az elöljáró követését a fejfordítás változtatásával nem kell végrehajtani.

A „Pihenj!” vezényszót követő bal láb földre helyezésével egy időben a katonák fejezzék be a tiszteletadást és meneteljenek rendes lépésben.

Tiszteletadás különböző esetekben kötelékben

Kötelékben az alegységek vezényszóra teljesítsenek tiszteletadást.

Szolgálati elöljárónak laktanyán belül álló helyben és menet közben a „Vigyázz!” Jobbra (balra, középre, ez utóbbit csak álló helyben) „nézz!” vezényszóra kell tiszteletadást teljesíteni. Menet közben laktanyán kívül csak a parancsnok teljesítsen tiszteletadást.

Az a katona, aki elsőnek veszi észre az elöljáró érkezését, figyelmeztesse a parancsnokot. Például: „Elöljáró jobbról!”

A laktanyán belül csoportban levő katonák a rangidős vezényszavára teljesítsenek tiszteletadást.

Kilépés alakzatból, elöljáróhoz való menet, jelentés, jelentkezés, távozás

A katona alakzatból történő kiléptetésére vezényszót kell adni. Például: „Ön honvéd elvtárs: (vagy Jánosi honvéd!) lépjen ki!” Szükség esetén a parancsnok határozza meg a kilépés távolságát. Például: „Jánosi honvéd! 2 lépést előre lépj!”

Amikor a katona nevét meghallja, „Parancs” szóval jelentkezzék, majd lépjen ki rendes lépésben az arcvonal elé 5 lépésre vagy a meghatározott távolságra és álljon meg.

Az „Ön honvéd (őrvezető, tizedes stb.) elvtárs!” megszólítással kijelölt katona, vagy akire az elöljáró rámutat (de a nevét nem mondja), „Parancs” szóval és családi nevével jelentkezzen. Például: „Parancs! Jánosi honvéd!”

Az elöljáró „Hozzám!” parancsára és az elöljáróhoz jelentés céljából történő menetnél a katona az elöljárótól 8-10 lépésre térjen át vigyázzmenetre, 2-3 lépésre álljon meg, a láb zárását követően teljesítsen tiszteletadást és jelentsen.

A jelentést (jelentkezést) egyénileg a családi név és rendfokozat megjelölésével kell megtenni. Például: „Hadnagy elvtárs! Szőke honvéd jelentem, parancsára megjelentem”, vagy „Hadnagy elvtárs!” Szőke honvéd jelentkezem.

Abban az esetben, ha a katonát az elöljáró név szerint ismeri, a jelentést vagy jelentkezést röviden (a név és a rendfokozat említése nélkül) kell megtenni. Például: „Had­nagy elvtárs jelentem, parancsára megjelentem”, vagy „Főhadnagy elvtárs jelentem, a parancsot végrehajtottam”, illetve „Őrnagy elvtárs jelentkezem”.

Ha a katona a második sorból lép ki, akkor tegye bal kezét könnyedén (de észrevehetően) az előtte álló vállára (jelezze a kilépést). Erre a jelzésre a katona bal lábbal tegyen egy lépést előre és a jobb láb zárása nélkül lépjen még egy lépést jobbra, zárja a bal lábát, engedje át az alakzatból kilépőt, majd a lépések fordított sorrendjében lépjen vissza eredeti helyére.

A harmadik, negyedik sorból történő kilépés esetén a kilépést és visszalépést ugyancsak a fentiekben meghatározott módon kell végrehajtani, azonban az oldalra történő lépést a jelzéseket követően, a visszalépést pedig az első sorban álló katonához igazodva egyszerre kell végrehajtani.

Amikor a katonának oszlopból kell kilépnie, a közelebbi szárny felé oldalt lépjen ki. A kilépés előtt forduljon a közelebbi szárny felé, a mellette álló katona pedig tegyen egy lépést oldalt, majd a láb zárása nélkül lépjen egy lépést hátra, engedje ki az alakzatból kilépő katonát, ezt követően a lépések fordított sorrendjében lépjen vissza a helyére.

A katonának az alakzatba történő visszaléptetésére a „Lépjen be!” vezényszót kell adni. Erre a vezényszóra a katona forduljon az elöljáró felé, teljesítsen tiszteletadást, forduljon a menetirányba és lépjen vissza a helyére.

A járműre és a járműről szállás rendje

A „Járműhöz!” vezényszóra, vagy jelre az alegységek, katonák oszlopban a hátul történő felszálláshoz a jármű mögött 2 lépésre, az oldalt történő felszálláshoz pedig éllel a jármű hátsó kerekének vonalában sorakozzanak. Ezzel egy időben a járművezető nyissa ki az ajtót.

A „Járműre„! vezényszóra (jelre) a katona:

  • vegye fegyverét „Súlyba”, illetve a parancsnok külön vezényszavára „Hátra” helyzetbe;
  • gyorsan lépjen fel a járműre és foglalja el helyét az ülésen, arccal a meghatározott irányba;
  • vegye fegyverét a meghatározott helyzetbe (a géppisztolyt „Mellre”.)

A járműre szállás után a járművezető csukja be és rögzítse az ajtót, majd foglalja el helyét a vezetőülésen. A járműről szállás előtt a járművezető nyissa ki az ajtót, a katonák pedig a parancsnok „Járműről!” vezényszavára értelemszerűen a felszállásnak megfelelő rendben szálljanak le a járműről, fegyverüket vegyék „Szíjra” helyzetbe és sorakozzanak a járműnél.

Magatartás és tiszteletadás járművön

A járművön utazó katona üljön arccal a menet-, illetve oldalirányban kényelmesen, de fegyelmezetten. Vezényszó nélkül a katona nem állhat fel és nem szállhat le a járműről.

Járművön történő utazás alkalmával menet közben az elöljárónak és feljebbvalónak csak a járműparancsnok (ülő helyzetben, tisztelgéssel) teljesítsen tiszteletadást.

Díszelgések alkalmával a meghatározott jelre (a megjelölt ponton) a katonák ülve, fővetéssel (géppisztollyal „Tisztelegj!” mozdulattal) teljesítsenek tiszteletadást. A hosszirányú üléssel ellátott járműveken a fővetést a haladási irány felé kell végrehajtani.

A járművezető jelentkezése

A járművezető az elöljárót – annak érkezésekor – a jármű bal oldalánál, annak elejével egy vonalban fogadja és tegyen jelentést. Például: „Őrnagy elvtárs, Kerekes honvéd a HA 06-45 forgalmi rendszámú gépjármű vezetője igénybevételre jelentkezem. A jármű üzemképes, a menetokmányok rendben vannak. Érkezés közben rendellenesség nem történt.”

(vagy jelentse a történteket, illetve a parancsnok távollétében elvégzett feladatokat).

A járműparancsnok külön intézkedésére, továbbá ha a közlekedési, vagy a várakozási körülmények a meghatározott módon történő jelentést nem teszik lehetővé, a jelentést a jármű mellett, annak közvetlen közelében a járműparancsnokkal szembefordulva kell megtenni.

Köszönöm a figyelmet!