Megosztás:
       

Általános fogalmak, a katona kötelmei

Az alaki kiképzés a harci kiképzés egyik fontos kiképzési ága, amelyen a katona megtanulja és begyakorolja a különböző alaki mozdulatokat és fogásokat fegyver nélkül és fegyverrel. Elsajátítja azokat az ismereteket (kötelmeket), amelyek a szabályozott és fegyelmezett ténykedéshez szükségesek.

AZ ALAKISÁG FOGALMA, KÖVETELMÉNYEI

Az alakiság a szabályozott ténykedések és megnyilvánulási formák összessége, amely a katonák és a különböző kötelékek egységes – az általános emberi testtartásnál feszesebb – megjelenésében, egyöntetű tevékenységében és fegyelmezett magatartásában jut kifejezésre. Minden helyzetben – a közízlésnek és szabályozott katonai élet sajátosságainak megfelelően – tükrözze a hadsereg szilárd fegyelmét.

A katona kötelmei

Sorakozás előtt:

 • készüljön fel a sorakozó végrehajtására, hozza rendbe öltözetét, felszerelését, fegyverzetét és egyéb harci eszközeit
 • figyelmeztesse elvtársait a hiányosságokra és nyújtson segítséget azok megszűntetéséhez
 • ismerje helyét az alakzatban, legyen képes annak gyors elfoglalására

Sorakozás után:

 • önállóan igazodjon, tartsa be a tér- és távközöket, valamint a meghatározott rendszabályokat
 • figyelje parancsnokának vezényszavait (jeleit, jelzéseit), azokat gyorsan és pontosan – mások zavarása nélkül – hajtsa végre
 • ha szükséges, továbbítsa hangosan és érthetően a vezényszavakat, jeleket, illetve jelzéseket
 • az elöljáró „Jó reggelt (napot, estét) elvtársak!” köszöntésére az alegység katonáival egyszerre, hangosan és érthetően egy erőteljes rövid „Erőt, egészséget!” köszöntéssel válaszoljon. Ha az elöljáró a „Viszontlátásra elvtársak!” szavakkal búcsúzik, a katona „Viszontlátásra!” köszöntéssel válaszoljon
 • Az elöljáró üdvözlő szavaira – például: „Üdvözlöm Önöket az ünnepélyes katonai eskütétel alkalmából!” – a katona nyújtott „Hajrá!” kiáltással válaszoljon. Amikor az elöljáró beszédét „Hajrá!” kiáltással fejezi be, a katona háromszoros harsány „Hajrá!” kiáltással feleljen.

Alaki fogások és mozdulatok fegyver nélkül

Az alaki kiképzés első foglalkozásán végre kell hajtani a kötelékrendezést.

 1. A kötelékrendezést az alegységek megalakításakor – azok sorakoztatása előtt – kell végrehajtani. A katonák beosztásuk* meghatározása után rajonként sorakoznak, majd – az alegység létszámától és a feladattól függően – meg kell alakítani a szakaszokat, századokat és ki kell jelölni a parancsnokokat. A katonák az alaki fogásokat és mozdulatokat egyenként vagy kötelékben (alakzatban) hajtják végre.
 2. Az alakzat a katonák és alegységek meghatározott elhelyezkedése közös és egységes tevékenységük végrehajtásához. Alakzatban a katonák, alegységek (járművek) egymás mögött, egymás mellett a meghatározott vagy külön elrendelt tér- és távközre helyezkednek el

Az alakzat lehet:

 • a katonák alegységek, járművek elhelyezkedése szerint: oszlop, (egyes és többes) oszlopvonal, vonal, járművonal
 • a katonák, alegységek, járművek közötti tér- és távköz szerint: zárt és nyitott
 • az alaki fogások és mozdulatok végrehajtását tekintve: alap és menetalakzat
 • Az alapalakzat az alegységek (járművek) oszlop és oszlopvonal alakzata.
 • A menetalakzat az alegységek oszlopalakzata menet végrehajtásához.

*Szolgálati beosztás vagy az adott fegyvernem harcászati szabályzatában meghatározott járműre szállás (harci alkalmazás) sorrendje.

Az alakzattal kapcsolatos alapfogalmak az alábbiak: a szárny, az arcvonal, az alakzat vége, a tér- és távköz, az alakzat szélessége és mélysége.

A raj (kezelőszemélyzet) alap- és menetalakzata az oszlop.

A raj alapalakzata az egyes oszlop. A raj sorakoztatását a „Raj! Oszlopba sorakozó!” vezényszóval kell elrendelni. A raj a sorakozást gyors lépésben vagy futásban hajtsa végre. A sorakozást minden esetben a rajparancsnok mögött a szolgálati beosztás vagy az adott fegyvernem harcászati szabályzatában meghatározott járműre szállás (harci alkalmazás) sorrendjében kell végrehajtani. A „Figyelem!” vezényszóra vagy az alegység (például: „Első raj!”) megszólításra a katonák forduljanak a parancsnok felé, szűntessék be a mozgást, álljanak vigyázz állásba, figyeljék a parancsnokot, készüljenek fel a vezényszó végrehajtására. A vezényszó „Sorakozó!” végrehajtását elrendelő részére kemény kilépés után, gyors lépésben (futásban, „Súlyba” lévő géppisztollyal) történő mozgással foglalják el a beosztási helyüket.

A vonal alakzat megalakítása oszlopból fordulat végrehajtásával történik; ellenőrzés, eligazítás, szemle és katonai rendezvények alkalmával. Beosztásuk elfoglalása után önállóan vegyék fel az előírt tér- és távközt, igazodjanak ki és takarjanak fel.

A térköz egymás mellett álló katonák, járművek és alegységek között meghatározott vagy külön elrendelt távolság.

A távköz az egymás mögött álló katonák, járművek, alegységek között meghatározott vagy külön elrendelt távolság.

A „Vigyázz!” állás a katona alapállása, fegyelmezettségének egyik alapvető külső formája, az egészséges ember testtartása a katonai sajátosságoknak megfelelő kiegészítésekkel. A tér- és távköz felvétele után a katona álljon „Vigyázz!” állásba.

Vigyázz állásban a katona egyenes, emelt tartással – izmainak megmerevítése nélkül, – mozdulatlanul álljon:

 • sarkai legyenek egymáshoz zárva egy vonalban
 • lábfejei az arcvonal irányába álljanak és a köztük lévő távolság egy lábfej szélesség legyen
 • a térdét egyenesítse ki, dőljön kissé előre úgy, hogy testsúlya a sarkokra és a talp közepére egyformán nehezedjék
 • hasát húzza be, mellkasát kissé emelje ki, vállait tartsa egy magasságban, de ne feszítse hátra
 • karjait tartsa természetesen nyújtva teste mellett, tenyerét lazán hajlított ujjakkal fektesse a combjára úgy, hogy a középső ujjak a nadrág varrását érintsék
 • fejét tartsa kissé megemelve, nézzen egyenesen előre

A katona önállóan – vezényszó nélkül – álljon vigyázzba:

 • sorakozó alkalmával, a tér- és távköz felvétele, valamint az igazodás befejezése után;
 • amikor az elöljáró megszólítja vagy rámutat;
 • álló helyben történő tiszteletadás esetén;
 • parancsok, vezényszavak adásakor és vételekor jelentéskor jelentkezéskor, illet­ve azok fogadásakor;
 • a Himnusz és az Internacionálé hangjaira.

Az alakzaton kívüli katona a Himnusz és az Internacionálé (ének vagy zene) hang­jaira önállóan teljesítsen tiszteletadást.

A „Vigyázz” állást módosító, könnyítő vagy megszüntető helyzetek az „Igazodj!”, a „Pihenj!”, „Szerelvényt igazíts!”, „Oszolj!” vezényszavak és a „Terpeszállás” mozdu­lat.

Az „Igazodj!” vezényszó végrehajtást elrendelő részére – a jobb szárnyon álló kato­na (sor) kivételével – az alakzatban állók egyszerre és gyorsan vessék fejüket jobbra annyira, hogy a test középvonala és a bal szem tengelye egy vonalban legyen, az áll le­gyen kissé megemelve. Ezt követően – a jobb szárnyról kezdve – előre, illetve hátra végrehajtott apró mozdulatokkal igazodjanak ki úgy, hogy a lábbelik orra egy vonal­ban legyen. Az igazodást befejező katona álljon mozdulatlanul, fejét tartsa továbbra is az elrendelt irányba, amíg a „Vigyázz!” vezényszó el nem hangzik. A „Balra igazodj!” vezényszóra a fentieket értelemszerűen kell alkalmazni.

A „Pihenj!” vezényszóra a katona:

 • szüntesse meg a „Vigyázz!” állásra előírt testtartást;
 • helyéről ne mozduljon el, beszélgetés nélkül álljon és nézzen előre;
 • felső testét tartsa lazán, térdét tetszés szerinti váltással behajlíthatja

A „Szerelvényt igazíts!” vezényszóra a katona:

–       álljon kényelmesen;

igazítsa meg (illetve segítsen megigazítani az előtte, mellette állók) öltözetét, fel­szerelését;

lábát tetszés szerint kiteheti, a mellette lévőkkel halkan beszélgethet. Lábainak váltását az igazodás megtartása végett úgy hajtsa végre, hogy előzőleg elmozdított lá­bát helyezze vissza eredeti helyzetbe.

Az „Oszolj!” vezényszóra a katona lépjen ki keményen bal lábbal, majd gyorsan hagyja el beosztási helyét.

Kiképzési foglalkozásokon és a különböző tevékenységek (egyéni tanulás, munka stb.) folytatása közben, a katona a „Tovább!” vezényszóra folytassa az előző tevékeny­séget.

Ha a katona a „Visszakozz!” vezényszót kapja, minden esetben az előző helyzet fel­vételét hajtsa végre.

Terpeszállásban a katona felső testét kissé emelje ki, fejét tartsa egyenesen és néz­zen előre. A testsúly mindkét lábra egyformán nehezedjék. A lábfejek közötti távolság a testalkatnak megfelelő természetes legyen, úgy, hogy ebben a helyzetben huzamo­sabb ideig állni tudjon.

Támpont kijelölése, nyitódás és zárkózás

A nyitódás vagy zárkózás végrehajtásához minden esetben meg kell jelölni a „Tám-pont”-ot. Például: „Támpont Kovács honvéd!” A támpontként kijelölt katona a „Pa­rancs!” szóval történő jelentkezéssel egy időben bal kezét nyújtsa előre a nyitódás vagy a zárkózás megkezdéséig, a fordulatok végrehajtásáig.

A vezényszó végrehajtást elrendelő „Nyitódj!” részére a katonák – a „Támpontok”-­ként kijelölt kivételével – forduljanak az elrendelt irányba és kemény kilépés után gyors (fél) lépésben (futásban) nyitódjanak, miközben bal válluk fölött, figyeljék a mö­göttük lévő katonát.

A nyitódás befejezésekor a katonák a „Támpont’-tól kezdve – a nyitódás irányával megegyező sorrendben – egymás után önállóan álljanak meg és forduljanak (ugyan­úgy, mint vezényszóra, sarkosan) az eredeti arcvonalba. Az „Igazodj!” (vagy a „Balra igazodj!”) vezényszóra igazodjanak ki a meghatározott vagy elrendelt nyitódási tér­köz megtartásával.

Az egyirányba végrehajtott nyitódásnál mindig a „Támpont” felé, amikor a nyitó­dás két irányba történik, az igazodást jobbra kell végrehajtani. A vezényszó végrehaj­tást elrendelő „Zárkózz!” részére a katonák forduljanak az elrendelt irányba, majd egy kemény kilépés után zárkózzanak fel gyors lépésben (futásban) a meghatározott tá­volságra önállóan, álljanak meg és forduljanak – a zárkózás befejezésének megfelelő sorrendben az eredeti arcvonalba.

Fordulatok állóhelyben és menet közben

A fordulatokat álló helyben két ütemben, menet közben három ütemben a „Jobbra át!” „Balra át!” és a „Hátra arc!” vezényszóra kell végrehajtani.

A jobbra és a balra át negyed- (90°), a hátra arc pedig félkörnek (180°) megfelelő for­dulat.

A fordulatokat állóhelyben az alábbiak szerint kell végrehajtani:

 1. Első ütem: a vezényszó végrehajtást elrendelő („át!”, illetve „arc!”) részére a ka­tona helyezze át testsúlyát a fordulat irányával megegyező láb sarkára és a vállak hatá­rozott, gyors lendítésével forduljon a fordulat irányával megegyező láb sarkán és a má­sik láb talpizmán az elrendelt irányba, közben a karokat tartsa a testhez zárva, a térde­ket pedig nyújtva.
 2. Második ütem: keményen, a legrövidebb úton zárja a lábát és álljon vigyázzba. A „Jobbra át„-ot a jobb láb sarkán és a bal láb talpizmán kell végrehajtani. A „Balra át” végrehajtásakor a katona a bal láb sarkán és a jobb láb talpizmán forduljon meg.

A „Hátra arc!” fordulatot a katona bal sarkán és a jobb láb talpizmán hajtsa végre. A fordulat mértékét és az egyensúlyi helyzet fenntartását a jobb lábbal szabályozza úgy, hogy az új arcvonalba jutva jobb lába hegyét kissé hátra és oldalt egy fél lépésre, egy lé­pés ütem idejére helyezze a földre. Az ütemek között ugyancsak egy lépésütem szüne­tet kell tartani.

A fordulatokat menet közben az alábbiak szerint kell végrehajtani.

 1. Első ütem: a vezényszó végrehajtást elrendelő része után a katona lépjen még egy kemény fél lépést előre („Jobbra át„-nál a bal, „Balra át!” és „Hátra arc!” végrehajtása­kor pedig a jobb lábbal), karjait zárja szorosan a test mellé, testsúlyát helyezze az elöl lévő lábra, emelje fel a hátul lévő lába sarkát, térdeit nyújtsa ki és nézzen egyenesen előre.
 2. Második ütem: a vállak határozott és gyors lendítésével forduljon az elrendelt irányba („Balra át!”-nál és „Hátra arc!”-nál egyaránt balra) mindkét láb talpizmán.
 3. Harmadik ütem: lépjen ki keményen a bal lábbal, ezzel egyidőben jobb karját lendítse előre, bal karját pedig hátra, majd meneteljen rendes lépésben az új irányba, miközben karjait mozgassa szabadon a test mellett.

Mozgásmódok

A mozgás történhet: rendes lépésben, rövid lépésben, gyors lépésben, helyben járásban, futásban és vigyázzmenetben.

A menetütem rendes lépésben, rövid lépésben és vigyázzmenetben 110-120, gyors lépésben 130-150, futásban 165-180 lépés percenként.

A lépés hossza rövid lépésben 50-60 cm, rendes lépésben, gyors lépésben és vi­gyázzmenetben 70-80 cm, futásban 85-90 cm.

A menetet „Lépés indulj!” vezényszóra kell megkezdeni.

A vezényszó figyelmeztető „Lépés” részére a katona dőljön kissé előre, helyezze testsúlyát a jobb lábára, őrizze meg egyensúlyát, a vezényszó végrehajtást elrendelő „indulj!” részére pedig lépjen ki keményen bal lábbal.

A katona rendes lépésben, felemelt fejjel, egyenes testtartással, a lábfej megfeszítése nélkül meneteljen, karjait mozgassa szabadon a test mellet.

A katona az elöljáróhoz történő menetnél az utolsó 5-6 lépést vigyázzmenetben te­gye meg.

Az alegységnek vigyázzmenetben kell menetelni a „Vigyázz!” vezényszót követő bal láb földre helyezésével kezdve a „Pihenj!” és az alegység „Szakasz!” („Század!”) megszólítás után az „Állj!” vezényszóig.

Menet közben a „Vigyázz!” vezényszóra a katona – a vezényszót követő bal láb földre helyezésével kezdve – vigyázzmenetben folytassa a mozgást.

Vigyázzmenetben a katona a rendes lépés menetüteme szerint tértnyerően meneteljen. Felsőtestét csípőből emelje ki. Lábait kissé leszorított lábfejjel hozza előre, majd nyújtott lábát a földtől 10-15 cm-re felemelve teljesen leszorított lábfejjel, teljes talppal keményen helyezze a földre, ezzel egyidőben a hátul levő lába sarkát emelje meg. Karjait enyhén hajlított ujjakkal mozgassa a lépés ütemére – a lábakkal ellentétesen – a mellzseb alsó szélének magasságáig a test előtt egy tenyérre (a derékszíj, csat fölött és előtt egy tenyérnyire) és lendületesen nyújtsa hátra.

Menet közben fejét és törzsét tartsa egyenesen, tekintete kissé felfelé és előre, nagyság szerint történő sorakozás esetén az előtte haladó katona fejének legmagasabb pontjára irányuljon.A „Jobbra (balra) nézz!” vezényszót követő bal láb földre helyezésével egy időben a katona vesse fejét az elrendelt irányba, karjait tartsa természetesen a test mellett.

A futást álló helyből és menet közben a „Futás indulj!” vezényszóra kell megkezde­ni.

A katona a vezényszó figyelmeztető „Futás” részére álló helyben kissé dőljön előre, könyökét húzza hátra, karjait félig hajlítsa be. A vezényszó végrehajtást elrendelő „in­dulj!” részére bal lábbal kezdje meg a futást, behajlított karjait mozgassa szabadon előre és hátra, a futás ütemére.

Menet közben a vezényszó figyelmeztető részére a bal láb földre helyezésével egyi­dőben a karokat vigye hátra, a könyökét hajlítsa be, az „indulj!” vezényszót követő bal lábra kezdje meg a futást.

Futásból lépésre való áttérésre a „Lépés!” vezényszót kell adni a jobb láb földre he­lyezésekor. A vezényszó után a katona fusson még egy lépést – fokozatosan lassítva -majd a bal láb kemény főidre helyezésével kezdve, rendes lépésben meneteljen to­vább.

Helybenjárást (futást) álló helyben és menet közben a „Helybenjárás (futás) in­dulj!” vezényszóra kell végrehajtani.

Erre a vezényszóra a katona kezdje meg a helybenjárást (futást) bal lábbal, a lábát annyira emelje fel a földtől, hogy a comb megközelítőleg vízszintes helyzetbe kerüljön és először a lábhegy, majd a teljes talp érje a földet, karjait a lépés (futás) ütemére moz­gassa.

„Rendes lépés!” vezényszóra – amelyet a bal láb földre helyezésével egy időben kell adni – a katona a jobb lábbal helyben tegyen még egy lépést, majd a bal lábbal történő kemény kilépés után rendes lépésben meneteljen.

A menetet „Állj!” vezényszóra kell beszüntetni. Például: „Péteri honvéd! (vagy szakasz) „Állj!”

A vezényszó végrehajtást elrendelő részét a jobb láb földre helyezésével egy időben kell adni. Erre a katona bal lábbal tegyen még egy rövid kemény lépést, majd a legrövi­debb úton gyorsan és keményen zárja a jobb lábát és álljon vigyázzba.

A sapka levétele és felhelyezése

A sapka levételét és felhelyezését vezényszóra vagy önállóan három ütemben kell végrehajtani. A sapka levételének fogásai:

Első ütem: a vezényszó figyelmeztető „Sapkát!” részére a katona egy határozott, gyors mozdulattal jobb kézzel fogja meg a sapkát.

Második ütem: a vezényszó végrehajtást elrendelő „le!” részére gyorsan vegye le a test mellé.Harmadik ütem: tegye át (a test előtt) a bal kézbe, majd ezt követően mindkét kezét vigye alapállásba.

A sapka felhelyezésének fogásai:

A vezényszó figyelmeztető „Sapkát” részére a katona:

 • a)      Első ütem: helyezze azt a test elé és fogja meg két kézzel.
 • b)      Második ütem: tegye fel jobb kézzel, majd mindkét kézzel igazítsa azt meg. A vezényszó végrehajtást elrendelő „fel!” részére a katona:
 • c)      Harmadik ütem: mindkét kezét gyorsan vigye alapállásba.

A nyári, téli és a tányérsapka levételének és felhelyezésének fogásai és tartása eltérő.

Köszönöm a figyelmet!