Megosztás:
       
MEGHÍVÓ
 
A Duna Menti Katonai Hagyományőrző Egyesület
2023. május 06.-i évi rendes taggyűlésére
 
Alulírott Szabadkai László, mint a Duna Menti Katonai Hagyományőrző Egyesület vezető tisztségviselője /elnöke/ ezúton értesítem, hogy a társaság taggyűlését az alábbi helyre és időpontra összehívom és a taggyűlésre ezennel tisztelettel meghívom.
A taggyűlés helye: Lajosmizse 6050, Bene tanya 177 (Buckó Paintball helyszíne)
A taggyűlés időpontja: 2023.05.06 szombat 10:00-14:00
A taggyűlés napirendje[1]:
1. 2022 év lezárása, könyvelő által küldött beszámolók átnézése,elfogadása
2. 2023 évi várható rendezvények és feladatok, tevékenységek előkészítése, javaslatok
előterjesztése, szavazás
A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz.[2]
A taggyűlésen a tagok helyett csak közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján járhat el a meghatalmazott. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezető, a cégvezető, a felügyelőbizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló.
A taggyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt taggyűlést Lajosmizse 6050, Bene tanya 177 (Buckó Paintball helyszíne) 2023.05.06 szombat 10:10-14:10 hívom össze.
Tájékoztatom, hogy a megismételt taggyűlés az eredeti, jelen meghívóban közölt napirenden szereplő ügyekben, a jelenlevők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.
Tájékoztatom, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:190. § (2) bekezdése szerint – amennyiben a napirend kiegészítésére, a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő javaslatot tesz – a megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni, ha javaslatát a taggyűlés előtt legalább három nappal közli a társaság tagjaival és a társaság ügyvezetőjével (ügyvezetőivel).
Kelt: Veresegyház 2023. 04. 24.
…………………………………………………………
aláírás
Duna Menti Katonai Hagyományőrző Egyesület elnök
 
 
[1] A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
[2] Ptk. 3:18. § (2) Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
Ptk. 3:19. § (3) A tagok vagy az alapítók határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg. Ha e törvény egyszerű vagy azt meghaladó szótöbbséget ír elő a határozat meghozatalához, a létesítő okirat egyszerű szótöbbségnél alacsonyabb határozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis. Ha e törvény egyhangúságot ír elő a határozat meghozatalához, a létesítő okirat ettől eltérő rendelkezése semmis.