Megosztás:
       

MEGHÍVÓ

A Duna Menti Katonai Hagyományőrző Egyesület 2021. december 15.-i évi rendes taggyűlésére

 

Alulírott Szabadkai László, mint a Duna Menti Katonai Hagyományőrző Egyesület vezető tisztségviselője /elnöke/ ezúton értesítem, hogy a társaság taggyűlését az alábbi helyre és időpontra összehívom és a taggyűlésre ezennel tisztelettel meghívom.

A taggyűlés helye: Zsámbék rakétabázis 10-es épület

A taggyűlés időpontja: 2021.12.05 vasárnap 9:00-12:00

A taggyűlés napirendje[1]:

  1. 2021 évi költségvetési és egyéb beszámoló (rakétabázis)
  2. Létszám és tagfelvétel, kilépés
  3. Dokumentum kiegészítések, illetve módosítások
  4. 2021 évi rendezvények, pályázatok
  5. Javaslatok előterjesztése, szavazás
  6. 2022 évi előzetes információk megbeszélése

A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz.[2]

A taggyűlésen a tagok helyett csak közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján járhat el a meghatalmazott. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezető, a cégvezető, a felügyelőbizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló.

A taggyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt taggyűlést Zsámbék rakétabázis 10-es épület , 2021.12.05 vasárnap 9:15[3] hívom össze.

Tájékoztatom, hogy a megismételt taggyűlés az eredeti, jelen meghívóban közölt napirenden szereplő ügyekben, a jelenlevők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Tájékoztatom, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:190. § (2) bekezdése szerint – amennyiben a napirend kiegészítésére, a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő javaslatot tesz – a megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni, ha javaslatát a taggyűlés előtt legalább három nappal közli a társaság tagjaival és a társaság ügyvezetőjével (ügyvezetőivel).

Kelt: Veresegyház 2021. 11. 24.

 

Duna Menti Katonai Hagyományőrző Egyesület

elnök

 

[1] A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

[2] Ptk. 3:18. § (2) Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

Ptk. 3:19. § (3) A tagok vagy az alapítók határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg. Ha e törvény egyszerű vagy azt meghaladó szótöbbséget ír elő a határozat meghozatalához, a létesítő okirat egyszerű szótöbbségnél alacsonyabb határozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis. Ha e törvény egyhangúságot ír elő a határozat meghozatalához, a létesítő okirat ettől eltérő rendelkezése semmis.

[3] Ptk. 3:191. § [A megismételt taggyűlés] (1). Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, a megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben, a jelenlevők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze.