Megosztás:
       

Tüzelés harcban

A harc célja az ellenség megsemmisítése vagy fogságba ejtése. Ezt szolgálja a tűz és a mozgás. A fontosabb elem a tűz.

A katona tűzharca magába foglalja:

 • a figyelést, a cél felderítését és kiválasztását;
 • a tüzelőállás és a tüzelési testhelyzet megválasztását;
 • irányzékállítást;
 • a célpont megválasztását;
 • a lőszerszertípus és tűzném meghatározását;
 • a tűzmegnyitás pillanatának megválasztását (vagy parancsát);
 • a tűz eredményeinek megfigyelését és helyesbítését;
 • a célmegjelölést;
 • a tüzelőállás változtatását;
 • a lőszerfelhasználás ellenőrzését.

A figyelés, a célok felderítése és kiválasztása

A figyelést megszakítás nélkül, folyamatosan kell végezni. Csak az időben felderített célok küzdhetők le.

Fontos célokat, melyek a harcfeladat végrehajtását jelentősen akadályozzák (hk., gpu., löveg, stb.) és az egyéni fegyverrel nem küzdhetők le, azonnal jelenteni kell.

A leküzdendő célokat a katona részére meghatározzák, vagy önállóan választja ki. A legveszélyesebb és a legközelebbi célokat kell először leküzdeni. Veszélyes célok:

 • géppuska, rakétapáncéltörlő és lövegkezelők;
 • mesterlövészek;
 • parancsnokok;
 • figyelők;
 • hírvivők;
 • lőszervivők.

Tüzelőállás és tüzelési testhelyzet megválasztásánál első a jó kilövés, azután a fedezés!

Ezeken kívül legyen összeköttetés az elöljáróval és a szomszédokkal.

Tűzmegnyitás pillanatának megválasztása

A tűzmegnyitáshoz legkedvezőbb pillanatok, amikor az ellenség csoportosul, a cél kimagaslik, jól látható és pontosan meg lehet célozni. Arra kell törekedni, hogy a tűzmegnyitás az ellenség számára váratlan legyen.

A tűzparancsra vagy önállóan történik. A tűzparancsban meghatározzuk az alegységet (katonát, kezelőket), a fegyvert, megjelöljük a célt, az irányzékállást (célpont áthelyezés mértékét), a célpontot és a lőszer típusát, a sorozat hosszát. A tűzparancsot gyakran célmegjelölés előzi meg.

Például: „Géppisztolyosok! 2-es tájékozódási ponttól jobbra 20, földhányás, mögötte géppuska, négyes, célközép, három rövid sorozat, tűz!”

Tagolva adjuk és azonnal végre kell hajtani.

A tüzet be kell szüntetni, ha a célt leküzdöttük, vagy a „Tüzet szüntess!” vezényszót adják.

A tűzfeladat teljesítése önállóságot és kezdeményezést követel. Megoldásakor tüzelőállást lehet változtatni.

Pl.: „Mesterlövész! a romos háznál géppuska, semmisítse meg!”

A tűzparancsokat és tűzfeladatokat, mint minden más parancsot embertől emberig tovább kell adni!

A tűz eredményeinek megfigyelése és helyesbítése

minden katona kötelessége. Fokozza a tűz hatásosságát és csökkentse a lőszerfelhasználás mértékét.

A tűz helyesbíthető:

 • fényjelző lövedék röppálya nyomvonal;
 • látható becsapódás; és
 • az ellenség magatartása alapján.

A tűzhelyesbítés történhet:

 • irányzékállítással;
 • célpont áthelyezéssel.

Ha az ellenségnél hatás nem figyelhető meg, akkor lőj rövidet, hogy a látható be­csapódások alapján helyesbíthess!

Az ellenség magatartása mutatja a tűzhatást (pl. fedezi magát, tüzelőállást változtat.)

Ha a lövedékek többsége lényegesen eltér a céltól, akkor irányzékot kell állítani. Ha az eltérés csekély, akkor célpont áthelyezéssel kell helyesbíteni.

A tűz helyesbíthető ugyan, de a katona törekedjen meglepő tűzmegnyitásra és az első lövéssel, sorozattal történő találatra.

Ez csak akkor lehetséges, ha a célpontot helyesen választjuk meg. A célpont megválasztása függ a célok mennyiségétől, méretétől, helyzetétől, sebezhetőségétől.

Tűznemek

A tűz hatás szerint:

Megsemmisítő tűz: – az ellenség megsemmisítése, a harc beszüntetésére való kényszerítés.

Lefogó tűz: – az ellenség fedezékbe, vagy a tűz beszüntetésére való kényszerítése (ideiglenesen harcképtelenné válik)

A tüzelés iránya szerint:

 1. arctűz;
 2. oldalazótűz;
 3. tőrtűz;
 4. kereszttűz.

A tüzelés üteme (fegyverfajta) szerint és harcászati szempontból:

 • egyes lövés       – egyes közeli célokra és lőszer-takarékosság esetén;
 • rövid sorozat     – váratlanul felbukkanó, nehezen felismerhető célokra, éjszaka torkolattüzekre és árnyképekre;
 • hosszú sorozat   – mozgó, továbbá nem látható közeli távolságokon levő és hang alapján felderített célokra.

A tűzfegyelem

A tűzparancsok és a tűzbeszüntetés pontos, maradéktalan végrehajtása. Alapja az önuralom és a hidegvér, valamint a szerzett jártasságok és készségek céltudatos alkalmazása.

A tűzfegyelem lehetővé teszi a meglepő tűzrajtaütést és megnehezíti az ellenség részére tűzrendszerünk felfedését.

Aki a tűzfegyelmet megszegi, veszélyezteti a harcfeladat teljesítését, saját és elvtársai életét és pánikot, értelmetlen lőszer pocsékolást idézhet elő.

A lőszerfelhasználás feleljen meg az adott feladatnak. Az egyes lövés gyakran azonos, vagy nagyobb hatású, mint a több sorozat. Más helyzetekben, különösen a váratlanul és közel felbukkanó ellenségre, több lőszer-felhasználással, sorozatokkal kell tüzelni.

A tüzelési szabályok és a tüzelési mód helyes alkalmazása lőszert takarít meg!

Minden katona folyamatosan ellenőrizze, mindig ismerje lőszerkészletét és jelentse, ha 50 %-át felhasználta!

A katona a lőszert utánpótlás útján kapja. A harcképtelen sebesültek tartaléka is felhasználható (keveset hagyni kell náluk).

Tűz és mozgás

Az ellenség közvetlen irányzású fegyvereinek tűzhatása alatt a tüzelőállás változtatás tűz és mozgás összehangolt alkalmazásával hajtható végre. Az alegységnek mindig csak egyharmada mozog, két harmada – részben a régi, részben az új tüzelőállásból -tűzzel fedezi azt.

Ez a biztosítóknak önálló tűzfeladatot jelent. Éppen ezért tűzparancs bevárása nélkül mindig arra a célra kell tüzelnünk, amely az alegység előremozgó részére a legveszélyesebb.

Célok megjelölése a támogató fegyverek részére

A harcrendben mozgó, vagy a harcrendet közvetlenül támogató nehézfegyverek (hk., pct. á. stb.) részére az olyan célokat, amelyeket csak azok képesek megsemmisíteni, világító jelzőtölténnyel, vagy a cél irányába fényjelző lövedékkel lőtt hosszú sorozatokkal kell megjelölni.

Köszönöm a figyelmet!