Megosztás:
       

KÖZLEKEDÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI ISMERETEK

A Magyar Néphadsereg szolgálatában álló sor és tartalékos szolgálati idejüket töltő katonaszemélyek tevékenységi idejük alatt egyéni, vagy szolgálati érdekből végzett helyváltoztatása történhet:

 • egyéni utazással
 • csoportos utazással
 • szállítással.

Egyéni utazás alatt értendő az MN állományában lévő katonaszemélyek valamint a katonai szolgálatra behívott, a katonai szolgálatból leszerelt személyek magán, vagy szolgálati érdekből, önállóan végrehajtott, közhasználatú közlekedési eszközök igénybevételével történő helyváltoztatása.

Csoportos utazás alatt az előző pont alatti személyek szolgálati érdekből, kettő és ennél nagyobb létszámmal történő helyváltoztatását értjük.

Katonai személyek szállításai; az MN személyi állományának egyéni felszerelésével, valamint a rendszeresített eszközeinek és anyagainak közhasználatú közlekedési eszközök felhasználásával szolgálati érdekből végrehajtott helyváltoztatása.

Közhasználatú közlekedési eszközökön történő utazás szabályai

Sor és tartalékos katonai szolgálatukat töltő személyek közhasználatú közlekedési eszközökön történő egyéni és csoportos, valamint magán, vagy szolgálati utazások alkalmával kötelesek mindenkor az MNK Fegyveres Erőinek Szolgálati Szabályzatában előírt módon a katonai udvariassági, alaki szabályokat és az öltözködési utasításban foglaltakat maradéktalanul betartani.

A katonaszemélyek szolgálati, vagy magáncélú egyéni és csoportos utazásainál jogosultak a közhasználatú közlekedési eszközök igénybevételére térítési díj ellenében, illetve az utazási okmányok kedvezményes, esetleg térítésmentes felhasználására. ‘

Az utazó katonát a Katonadíjszabásban előírt kedvezményeken kívül semmilyen más külön kedvezmény nem illeti meg.

Katonák kötelességei:

A közhasználatú közlekedési eszközökön történő utazás megkezdése előtt a katonaszemély köteles menetjegyét előre megváltani, illetve a kedvezményre jogosító utazási okmányát az előírt módon érvényesíttetni, egyéni utazás esetén a menetrendben meghatározott indulási idő előtt legalább 5 perccel, illetve csoportos utazás esetén legalább egy órával.

A közhasználatú járműveken utazó katonaszemélyek kötelesek betartani az utazással kapcsolatban előírt általános szabályokat. Amennyiben a katona magatartásával megsérti az utazási szabályokat, kárt okoz, a polgári díjszabás szerinti bírságot illetve kártérítést köteles készpénzben megfizetni.

Minden katonaszemély a közhasználatú közlekedési eszközökön való utazás során köteles a katonai tiszteletadás szabályait betartani.

Minden katonaszemély közhasználatú járműveken történő utazáskor köteles az öltözködési utasításban előírtakat maradéktalanul betartani.

A vonaton (MÁV, GYSV, HÉV), távolsági autóbuszon, hajón, repülőgépen utazó katona, zárt fűikében az öltözködési előírásoknak megfelelően könnyíthet öltözetén, onnan való távozás előtt azonban a ruházatát hozza rendbe.

Ha a fülkébe elöljáró (feljebbvaló) tartózkodik vagy lép be, öltözetének könnyítésére, illetve a könnyítés fenntartására kérjen engedélyt.

A közhasználatú közlekedési eszközökön utazó katona szabad ülőhely hiányában köteles saját ülőhelyét felajánlani elöljárójának, vagy feljebbvalójának.

Az egyéni és csoportos utazáskor betartandó szabályok

A közhasználatú járművek állomásain csak az utazóközönség számára kijelölt helyen, érvényes menetjeggyel, vagy utazási okmánnyal tartózkodhat.

A várakozás és az utazás időtartama alatt minden körülmények között tartózkodjon a leittasodástól, idegenekkel ne barátkozzon, ne fecsegjen, tartsa be a titoktartás szabályait.

A járművekre csak akkor szabad felszállni, illetve arról leszállni, ha a jármű teljesen megállt és arra a hivatalos személyek élőszóban (hangszórón) utasítást adnak.

A hivatalos közegek rendre és a biztonságra vonatkozó utasításait ellentmondás nélkül tartsa be, teljesítse.

Mozgó járművek ajtaját kinyitni, ajtóban és lépcsőn ülve, ütközőn és a vasúti kocsi tetején utazni, kihajolni, fejet, vagy kart kidugni veszélyes és tilos.

Az állomásokon, pályaudvarokon a vágányok és a gépjármű állások között feleslegesen járkálni, az álló vasúti szerelvények fékállásain átjárni, vagy alatta átbújni, álló jármű előtt vagy mögött körültekintés nélkül áthaladni, a lezárt sorompót önhatalmúlag felnyitni, azt átmászni, vagy alatta átbújni, a tilos jelzést mutató fénysorompónál a vasúti pályatestre lépni, azt 5 méternél kisebb távolságra, valamint a villamosvontatásra berendezett vasúti pályákon a felső vezetéket bármilyen tárggyal 1 m-re, emberi testtel 2 m-re megközelíteni szigorúan tilos és életveszélyes.

Katonaszemély egyéni utazása céljából gépjárművet nem állíthat meg, arra fel nem ülhet még abban az esetben sem ha nem ő a kezdeményező.

Sorkatonai szolgálatot teljesítő katona saját gépjárművet a helyőrségben nem tarthat, arra engedélyt a parancsnok sem adhat.

Minden katonaszemély saját gépjárműjével végzett utazása közben tartsa be a KRESZ gépjárművezőtekre vonatkozó minden utasítását.

Amennyiben vezetés közbeni szabálytalanságért az intézkedő rendőrségi közeg feljelentést tesz ellene, vagy közúti balesetet okoz, illetve résztvevője jelentse közvetlen elöljárójának.

Gyalog menetelő kötelék az út menetirány szerinti jobb oldalán haladjon a parancsnokkal az élen.

Rajnál (7 főnél) kisebb létszámú csoport az út baloldalán (járdán) egyes oszlopban meneteljen.

A rajnál nagyobb, gyalog menetelő kötelék előtt és mögött tíz lépésre jelzőzászlóval éjszaka, vagy rossz látási viszonyok esetén jelzőlámpával – felszerelt katona haladjon.

Hídon, épületben a gyalog menetelő kötelék ne tartson lépést.

Katonai utazási okmányok

A katonai szolgálatra behívott sor- és tartalékos katonaszemélyek utazásaira az alábbi okmányok szolgálnak:

Szolgálati célú egyéni utazásokra:

 • Katonai utalvány „Felhíváshoz”
 • Menetlevél (igénybevétele részletesen kidolgozva)
 • Behívóparancs
 • Bevonulási parancs
 • Általányozott utazási igazolvány

Magáncélú egyéni utazásokra:

 • Szabadságolási igazolvány
 • Díjtalan utazásra jogosító szabadságolási igazolvány

Valamennyi utazási okmány csak akkor érvényes, ha tintával vagy írógéppel állították ki, a rovatait szabályszerűen töltötték ki, az érvényességi ideje még nem járt le, nincs rajta igazolatlan javítás vagy módosítás, az okmányt illetékes parancsnok aláírta és az alakulat (szerv) körbélyegző lenyomatával ellátta.

A „Menetlevél” és a „Szabadságolási igazolvány” utazási okmányok felhasználásakor a katonadíjszabásban meghatározott kedvezményes viteldíjakat a kiinduló állomáson készpénz-fizetéssel kell kiegyenlíteni az okmány egyidejű lebélyegeztetésével.

A többi utazási okmány felhasználásakor a viteldíj központilag kerül kiegyenlítésre, de az utazási okmányokat – az utazás igazolására – az állomási pénztáraknál kell lebélyegeztetni, (kivételt képez a „Bevonulási parancs” utazási okmány).

A menetlevél: a katonaszemélyek szolgálati célú egyéni vagy csoportos utazására szolgál.

A menetlevél érvényes a rajta feltüntetett időpontig, legfeljebb azonban a kiállítás napjától számított 30 napig.

Kiállítható:

 • egy útra
 • egy vagy több menettérti útra
 • legfeljebb azonban hat útvonalon történő egyirányú vagy menettérti útra.

A menetlevél, vasúton, vagy hajón való utazáshoz készpénzfizetés ellenében annyi 50%-os mérséklésű menetjegy váltására szolgál, ahány személyre azt kiállították.

Ha a használandó vonatnem és kocsiosztály nincs külön feltüntetve, akkor a legénységi, tisztesi, tts-i állományú személyek részére kiadott menetlevél a személyvonat 2. kocsiosztályán érvényes.

A menetlevél a VOLÁN járatain kedvezményes jegyváltásra nem jogosít, azonban a teljes árú menetjegyet a pü. utasítás szerint el lehet számolni.

Szabadságolási igazolvány: a tényleges katonai szolgálatot teljesítő sor-, próbaszolgálatos – és tartalékos állományú katonaszemélyek, valamint a néphadsereg nevelő és kiképző intézeteiben tiszti rendfokozattal nem bíró növendékei szabadságolásakor használható utazási okmánya.

A szabadságolási igazolvány csak egy személy részére állítható ki, érvényes a szabadság időtartamán belül, de legfeljebb 30 napig, maximum négy viszonylatra a csatlakozás szempontjából legkedvezőbb útirányon át való utazásra személyvonaton. 100 km-nél nagyobb távolságú utazásoknál sebes- és gyorsvonaton is érvényes.

A díjtalan utazásra jogosító szabadságolási igazolvány a Magyar Néphadsereg és a BM Határőrségnél szolgálatot teljesítő sorállományú katonaszemélyek díjtalan utazásra szolgál.

– A díjtalan utazásra jogosító szabadságolási igazolvány csak egy személy részére állítható ki. Érvényes a rajta feltüntetett szabadság időtartamán belül, legfeljebb 30 napig, egy útra vagy menettérti útra a feltüntetett kiindulási és célállomás között.

Az ülőhely biztosítással közlekedő vonatok igénybevételénél csak a készpénzzel megváltott helyjeggyel érvényes.

Kivételesen, ha vasúti közlekedés hiánya szükségessé teszi és az utazási távolság 3 km-t meghaladja, akkor a VOLÁN távolsági autóbuszain előre megváltott és utólag elszámolásra kerülő menetjeggyel együtt érvényes.

A díjtalan utazásra jogosító szabadságolási igazolványt sorkatona, ha polgári ruha viselésére külön engedélyt is tartalmaz, akkor polgári ruhában is használhatja.

A sorkatona – családi állapotától függően – a szabadsága, vagy eltávozása idején, ha a szolgálati helye állandó lakóhelyétől 20 km-t meghaladó távolságra van, évenként az alábbiak szerint jogosult díjtalan utazásra:

 • Ha nőtlen és vele közös háztartásban élő családi segélyre jogosult hozzátartozója nincs: 6 alkalommal.
 • Ha nős és vele közös háztartásban élő családi segélyre jogosult hozzátartozója van: 24 alkalommal.

Fegyelmi fenyítés hatálya alatt álló sorkatona díjtalan utazás kedvezményében nem részesíthető.

A katonai szállítmánylevél: 80 fő, vagy nagyobb létszámú csoportok elszámolására jogosító okmány. Érvényes a kiállítás napjától számított 30 napig.

Után fizetés: ha a katonai utazási okmányt felmutató személy menetjegyének megváltását (érvényesítését) elmulasztja a vasút a menetjegyet a vonaton pótdíj illetőleg bírság felszámításával szolgáltatja ki.

Eljárás nem fizetés esetén: ha az utazási okmányt szabálytalanul igénybe vevő személy az után fizetés összegét a helyszínen nem egyenlíti ki, az utas adatairól utasleadási lapot kell kitölteni. Ebben az esetben az utazó személy köteles olyan igazoló okmányt felmutatni, amiből az utazási okmányon szereplő egyéb adatok tisztázhatók.

Ha kétséget kizáróan bizonyítható, hogy az utazási okmányt felhasználó személy katona, az utazásból kizárni nem szabad, hanem a célállomásig kell elfuvarozni.

Ha az utas személyazonosságát nem igazolja a polgári utasokra megállapított módon kell eljárni.

Katonai szállítmány: A katonai szállítások rejtettsége és titokban tartása érdekében minden katona köteles:

 • ismerni a saját szállítmányának számát, szállítmányparancsnok nevét és rendfokozatát;
 • technikai híradó eszközökön folytatott beszélgetések során csak a szállítmányszámot szabad megnevezni;
 • jelentkezni a vasútállomás katonai parancsnokánál, vagy ahol ilyen nincs az állomásfőnöknél, ha a szállítmányról lemaradt és jelenteni a lemaradás okát, a szállítmány számát, a továbbiakban az illetékes közeg biztosítja a katona után szállítását.

A szállítmány személyi állományának a szállítás ideje alatt szigorúan tilos:

 • a szállított csapat hadrendi megnevezését, a szállítmány létszámára és állományára vonatkozó adatokat – a katonai közlekedési szervek képviselőin kívül – bárkivel is közölni;
 • a közlekedési vállalat dolgozóinak és a katonai közlekedési szolgálat közegeinek munkájába beavatkozni;
 • a be- és a kirakó-átrakóhelyeken, a szállítóvonalon illetéktelen személyekkel beszélgetni, levelet, képeslapot, táviratot feladni;
 • a vasúti kocsikban leveleket, újságokat, röplapokat és más, a katonai szervezetre utaló papírokat visszahagyni;
 • a szállítmányhoz nem tartozó személyeket és anyagokat a katonai közlekedési szervek illetve a szállítmányparancsnok engedélye nélkül szállítani.

A szállítmányok be- és kirakásának betartandó rendszabályai

 • A rakodás megkezdése előtt a rakodókat, rakterületeket és a hozzávezető utakat használhatóvá kell tenni, a polgári forgalmat a lehetőséghez képest el kell terelni.

 • Éjszakai rakodás esetén – ha világítási tilalom nincs – a rakodót, rakterületet meg kell világítani.
 • Amennyiben a szállítmány állományában darus gépkocsi is van, a rakodás ideje alatt a rakodóhelyen készenlétben kell tartani.
 • A rakodás ideje alatt a szabvány és szükséganyagból kiépített rakodókat állandó megfigyelés alatt kell tartani.
 • A rakodáson, vasúti kocsikon végrehajtott mozgás közben biztosítani kell, hogy a gép- és harcjárművek alkatrészei ne veszélyeztessék a szomszédos vágányokon álló, vagy mozgó vonatok biztonságát.
 • A gépjárművek és harceszközök rögzítésének állapotát a berakás befejezése után és a szállítás alatt ellenőrizni kell.

A be- és kirakási munkáknál a személyi állománynak tilos!

 • a gépjárművek és harceszközök vasúti kocsira, hajóra történő feljárásakor, illetve onnan való lehajtáskor a gépjárműveken és harceszközökön – a vezetőn kívül – tartózkodni;
 • a vasúti kocsiban, hajófedélzeten elhelyezett gépjárművek és harceszközök motorjait parancs nélkül beindítani, továbbá a gépjárművekkel mozgást irányító parancsnokok nélkül végrehajtani;
 • áthidaló lemezeket, vagy egyéb eszközöket a mozgó gépjárművek vagy harceszközök alá tenni;

 • a már berakott és a mozgó gépjárművek között tartózkodni;
 • a daruval történő be- vagy kirakás alkalmával a működő daru gémje és a függő teher alatt tartózkodni;
 • feszültség alatt lévő felső vezetéket bármilyen tárggyal 1 m-re, emberi testtel 2 m-en belül megközelíteni;
 • a lefelé és kifelé nyíló vasúti kocsiajtó nyílásánál az ajtók nyílási hatósugarában állni;
 • a be- és kirakás folyamán a vasúti forgalmat zavaró fényforrást, vagy fényjelzést használni;
 • vasúti kocsik mozgatható alkatrészeit (kiemelhető oldalfalakat, rakoncákat) át­hidalásra felhasználni;
 • az állomás területén szemetet, ételmaradékot kidobni, vagy a természetes szükségletet nem az erre kijelölt helyen elvégezni;
 • a vasút dolgozóinak engedélye és felügyelete nélkül a vízdarukat használni;
 • a vasút tulajdonát képező anyagokat, vagy berendezéseit engedély nélkül, vagy önkényesen elvinni;
 • az állomás területén feleslegesen és indokolatlanul járkálni, tüzet rakni;
 • a be- és kirakásnál közvetlenül nem foglalkoztatott személyeknek a rakodón, rakterületen tartózkodni;
 • a vasúti kocsikra, gépjárművekre felszállni, továbbá azokról leszállni, a szállítmány ügyeletes tiszt, illetve a gépjárműparancsnok engedélye nélkül;
 • töltött fegyverrel, feltűzött szuronnyal, a kézen lévő gyűrűvel felszállni;
 • a gépjárművek, harceszközök rögzítését a kirakóhelyre történő megérkezés előtt megszüntetni, vagy meglazítani.

A szállítás ideje alatt a személyi állománynak tilos:

 • a vonatot, hajót a menetrend szerinti tartózkodási időn túl indokolatlanul visszatartani;
 • a vonat, gépjármű teljes megállása, a hajó teljes kikötése és a meghatározott vezényszó, vagy jelzés adása előtt fel- (be-), vagy le- (ki-) szállni;
 • a vasúti kocsik ajtajában, a gépjármű és hajó oldalán ülni, kart, lábat, fejet kilógatni, az ajtónak támaszkodni, a gépkocsi ülések alá a lábakat bedugni;
 • a vasúti kocsik nyitott előterében, vagy fékállásain a pőre kocsik padlózatán – kivéve az őrzésvédelemre kijelölt személyeket – ütközőin és tetején tartózkodni;

 • menet közben a gépkocsi szállítóterében állni, dohányozni és gyufát gyújtani;
 • a vonatot vészfékkel, vagy egyéb jelzéssel indokolatlanul megállítani;
 • a vasúti kocsikból, gépjárműről, hajóról akár mozgás, akár megállás alatt emberek testi épségét veszélyeztető tárgyakat (konzerves doboz, üvegek, égő cigaretta stb.) kidobni, kinyújtani;
 • egyik vasúti kocsiból a másikba engedély nélkül és indokolatlanul átjárni;
 • tűzveszélyes- és robbanóanyaggal rakott vasúti kocsiban és mellette dohányozni;
 • a vasúti kocsiban, hajóban a rendszeresített világító- és fűtőberendezésen kívül más világító- és fűtőeszközöket, berendezéseket használni;
 • megállások alkalmával (pihenőben) az úttesten, a vágányok között állni, és gépkocsi mellett a földön (füvön) feküdni.

Személyek elhelyezése: A legénységi állományt a személyszállításra berendezett fedett teherkocsiban kell elhelyezni.

Gépkocsi szállítás: A személyi állomány szállítására jó technikai állapotú tiszta, ülőhelyekkel berendezett gépkocsikat kell kijelölni.

Minden gépkocsira csak olyan gépjárművezetőt lehet kijelölni, aki legalább egyéves vezetői gyakorlattal rendelkezik.

Vízi szállítás: A személyi állomány szállítására személyhajót, vagy szárazárús típusú uszályokat kell alkalmazni.

Személyhajókon normál hajózó – és vízviszonyok mellett behajózható a hajó legnagyobb utas-befogadóképessége + 15%-nak megfelelő személyi létszám.

Anyagok, technikai eszközök rögzítése

Minden katonai anyagot, felszerelést, gépjárművet és harceszközt csak a megfelelő teherbírású szállítóeszközökön szabad elhelyezni a súlyhatár és a rakterület gazdaságos kihasználásával.

Minden anyagot, felszerelést, gépjárművet és harceszközt megbízhatóan rögzíteni kell a szállító eszköz megfelelő rögzítésre kijelölt pontjaikhoz, illetve padlózatához.

A rögzítésre megfelelő szakító szilárdságú kötelet, lágyvashuzalokat, sodrott drótköteleket, valamint alátét fákat, speciális rögzítőberendezéseket kell felhasználni.

Köszönöm a figyelmet!